Данъчните облекчения вървят заедно с куп изисквания

1 Феруари, 2010 - 08:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Макар че основното по отношение на данъците - тяхната ставка, не се променя, и за тази данъчна кампания депутатите успяха да нанесат "дребни" поправки в данъчните закони, които определено ще създадат проблеми на мнозина. И обикновено гражданите вникват в тях едва през януари, когато данъчната кампания вече е стартирала.

Деклариране на заемите

Най-значимата промяна в данъчните нормативи тази година е декларирането на раздадените или получени заеми над 10 000 лв., което за пръв път трябва да се случи до 30 април. Идеята е да се пресекат опитите на измамници да оправдават сивите си доходи със заеми от приятели. В тазгодишната данъчна декларация тези данни трябва да се нанесат в част седма.
Там се обявяват:
1. Получените през 2009 г. парични заеми, с изключение на кредитите от банки, ако общият им размер е над 10 000 лв. и към 31 декември 2009 г. част от тях са непогасени.
Пример А: През 2009 г. сте получили три заема - за 5000, 10 000 и 3000 лв. Изплатили сте първите два, а от последния ви остава да платите 1000 лв. В този случай трябва да декларирате остатъка от 1000 лв. по третия заем, който не е погасен през 2009 г.
Пример Б: През 2009 г. сте получили два заема - за 2000 и 5000 лв. Без значение каква част от тях сте изплатили, не трябва да ги декларирате, защото общият им размер не надхвърля 10 000 лв.
Пример В: През 2009 г. сте получили пет заема - за 1000, за 2000, за 5000, за 3000 и за 10 000 лв. До края на 2009 г. сте успели да ги изплатите. В този случай няма нужда да декларирате нищо, тъй като сте изплатили всичките взети заеми.
2. Непогасените остатъци по получените заеми в периода от 2004 до 2009 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2009 г. е над 40 000 лв.
Пример: Да приемем, че в периода 2004 - 2009 г. сте получили четири заема на обща стойност 120 000 лв., от които 15 000 лв. сте взели от познати през 2009 г. В момента ви остава да връщате само 5000 лв. по заема от 2006 г. и 1000 лв. по заема от 2009 г. В такъв случай декларирате само кредита от 2009 г., т.е. въпросните 1000 лв. Остатъкът от 2006 г. не се декларира, защото е под 40 000 лв.
3. Предоставените парични заеми през 2009 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31.12.2009 г. част от тях са непогасени.
Пример А: През 2009 г. сте дали на приятел два заема - за 2000 и 5000 лв. Без значение каква част от тях са ви върнали, те не се декларират, защото общият им размер не надхвърля 10 000 лв.
Пример Б: През 2009 г. сте дали пет заема - за 1000, за 2000, за 5000, за 3000 и за 10 000 лв. До края на 2009 г. са ви ги върнали. В този случай няма нужда да декларирате нищо.
4. Непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2004 до 2009 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2009 г. е над 40 000 лв.
Трябва да се знае, че се обявяват раздадените и получените заеми не само от граждани, но и от фирми, включително от небанкови кредитни институции като например фирмите за бързи кредити. Глобата за граждани, които не декларират вярно заемите си, е минимум 10% върху недекларираната или невярно декларираната сума при първо нарушение.

Данъчните облекчения за млади семейства

Отстъпката за младите семейства, която тази година може да се ползва за пръв път, представлява намаляване на данъчната основа със сумата, платена за лихви по първите 100 000 лв. от жилищния кредит. Т.е. със сумата на платените лихви не се намалява дължимият данък, а годишната данъчна основа.
Това облекчение може да се ползва, само ако единият съпруг подаде данъчна декларация в офисите на НАП до 30 април. Заедно с попълнената бланка на данъчните трябва да се представят: 1. Акт за граждански брак. 2. Справка за имотното състояние на ползващия облекчението съпруг, която се издава от Агенцията по вписванията. 3. Договор за ипотечен кредит. 4. Заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски, включително лихвите по кредита. 5. Документи, удостоверяващи направените през 2009 г. вноски.
Условието към младите семейства е да имат сключен брак, поне единият съпруг да е до 35 г. към датата на теглене на кредита и ипотекираното жилище да е единствено за семейството през 2009 г. Надвнесеният данък се възстановява на съпрузите в срок от 30 дни от подаването на декларацията. Това означава, че ако сумата за връщане е над 500 лв., лицето трябва да отиде лично в офиса на НАП, за да подпише акта за възстановяване. За по-малки суми парите директно се превеждат по сметката на съпруга.
Пример: Ако сте взели ипотечен кредит за 60 000 лв., за срок от 20 години, с лихва от 8%, през първата година лихвите ви ще възлизат на около 4750 лв. Благодарение на отстъпката може да си приспаднете тази сума от годишната ви данъчна основа, която е например 10 000 лв. Това означава, че ще платите данък от 10% не върху 10 000 лв., а върху 5250 лв. Така налогът ви ще бъде по-нисък с 475 лв., които трябва да ви бъдат върнати от НАП, ако работодателят ви ги е внесъл авансово през годината.

Данъчни облекчения за дарения

Човек може да намали данъка върху доходите си, ако направи дарение. Ако благотворителността е в полза на фондовете за лечение на деца, за трансплантации или за т.нар. фонд "ин витро", данъчната основа се намалява с размера на дарението, но не повече от 50%. Даренията в полза на културни институции и организации свалят данъчната основа с до 15%. Човек може да спести и ако си прави лични вноски за трета пенсия в частен фонд или за доброволно здравно осигуряване, а също и за застраховка "Живот". В този случай отстъпката е до 10%. Данъчната основа се намалява с до 5% от всички доходи на лицето, ако то е направило дарение в полза на болница, социален дом, детска ясла или градина, училище, университет, академия, наркокомуна, организация на хора с увреждания, БЧК, УНИЦЕФ и др.
Хората трябва да знаят, че според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да надхвърля 65% от годишната данъчната основа. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчната декларация до 30 април.

Земеделци и моряци

От Нова година насам земеделските производители не могат да се ползват от куп данъчни облекчения. За първа година фермерите и тютюнопроизводителите трябва да плащат данък върху личните доходи. Известна утеха за тях е все пак, че имат право на 60% нормативно признати разходи. Новият ред за облагане на фермерите реално ще се приложи в декларациите, които земеделците ще подават догодина, защото тогава ще се декларират доходите от 2010 г., уточняват от НАП.
Земеделците и тютюнджиите трябва да знаят още, че минималният доход, върху който следва да се осигуряват т.г., е 240 лв. За сравнение през 2009 г. той беше 130 лв. и съответно 65 лв. за тези от тях, които упражняват само земеделска дейност.
За разлика от земеделците, за които облагането се утежнява, за моряците то се облекчава. От тази година т.нар. морски лица ще плащат значително по-нисък данък в сравнение с този на останалите граждани. Ставката за тях беше намалена от 10 на 1%.

Продажба на жилище

Продажбата на жилище вече се облага с данък, ако гражданинът не е притежавал имота поне 3 години. Налогът е 10% върху разликата между сумата, на която е купен имотът, и продажната цена. До края на 2009 г. сделка с един недвижим жилищен имот на година не се облагаше с данък, независимо от това колко години лицето е притежавало жилището.
Новата клауза цели да удари измамниците, които се възползваха от предишния текст, за да въртят бизнес с имоти, без да плащат ДОД. Старата разпоредба допускаше продажбата на жилището да стане дори в същия ден, в който е закупен имотът, с което на практика се заобикаляше плащането на данъка. Лошото е, че в същия казус попада например и семейство, което наскоро си е купило апартамент, но има затруднения и се налага да го продаде.

СРОКОВЕ

Данъчните декларации за личните доходи от 2009 г. отдавна са достъпни на сайта на НАП и в офисите на агенцията. Глобата за неподаване на декларация в срок до 30 април е до 500 лв., а при невярно попълнен образец - до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
5% отстъпка върху сумата за довнасяне получават гражданите, които подадат декларациите си и платят данъка до 10 февруари. Тези, които пратят формуляра с електронен подпис, също могат да ползват отстъпка от 5% до края на април, но е разрешено да се ползва само единия бонус.
Декларациите се подават чрез интернет с електронен подпис, по пощата с обратна разписка, както и срещу входящ номер в определени пощенски станции. До 10 февруари НАП ще пусне и декларацията за облагане на доходите с баркод. Формулярът се изтегля от интернет и се попълва "офлайн". Преимуществото е, че баркодът гарантира бърза обработка на декларацията и вярно и точно попълване. Данъкът се плаща по банков път, с пощенски запис или по интернет. В банковите гишета в офисите на НАП не се събират такси.
Местните данъци и такси - данък сгради, такса смет, данък за автомобилите, патента и т.н., се плащат в общините, а не в офисите на НАП.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010