МОН дава над 200 млн. лв. за образователни проекти

23 Март, 2009 - 07:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Училища, детски градини, общини и неправителствени организации вече могат да се захващат за работа и да подготвят проекти за финансиране от МОН. Правителството одобри 13 национални програми, за които са отпуснати 233 158 000 лв. Със средствата държавата дофинансира дейностите, които са важни за нормалното функциониране и развитие на системата. От друга страна, проектното финансиране е своеобразен начин да се стимулират по-инициативните и добре работещи учебни заведения и институции.
Тази година сериозно финансиране получава програмата за

диференцирано заплащане

на учителите - близо 48.5 млн. лв. С проекти могат да участват училища, детски градини и обслужващи звена. Предвидено е включването на 94 725 души. От тях 89 492 са помощник-директори, учители, възпитатели, педагогически съветници, психолози и др. За бонуси към заплатите им са предвидени над 43 млн. лв. Добавките се определят в зависимост от получени точки по определени критерии. Останалите 5.1 млн. лв. са за 5233 директори. При тях за първи път парите ще зависят от процента на осигурени заместващи учители.
За първи път от тази година МОН стартира програма за

квалификация на учители

по чужди езици и информатика и на директори. Тя е опит да се преодолее дефицитът при чуждите езици и по информатика. Въвеждането й се налага и от предложената нова образователна структура, която предвижда в VIII клас интензивно да се учат чужди езици и компютри. За целта ще бъдат обучени 100 начални учители и 100 учители с висше образование без правоспобност. Други 400 преподаватели с висше образование по природните науки ще бъдат квалифицирани да водят часове по информатика, а 700 правоспособни учители по чужд език ще получат поддържаща квалификация. По този модул с проекти могат да кандидатстват висши училища и образователни институции, а бюджетът е 1 млн. лв. Освен това с още 1 млн. лв. ще бъдат обучени и 3160 директори на детски градини и училища. В рамките на този модул ще бъде разработен и образователен софтуер за управление на училището. С проекти могат да кандидатстват софтуерни компании, социологически агенции, висши училища, образователни организации.
Нова е и програмата

"Роден език и култура зад граница"

Целта й е съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница и на националната, културната и духовната идентичност на българите по света. С програмата се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България. С проекти могат да кандидатстват организации на български училища, които нямат официален статут на държавни учебни заведения, но провеждат обучение за най-малко 10 деца. Посолствата и консулствата ни зад граница, които отговарят на това условие, също могат да участват. С пари по програмата ще бъдат купени учебници и тетрадки по трите предмета за учениците от I до VII клас, ще се плаща 50% от наема на помещенията, в които се осъществява обучението, а също и лекторските от 40 лв. на час. Предвиждат се и средства за извънкласни дейности - за народни носии, фолклорни инструменти, битови предмети и лекторски. Бюджетът е 5 млн. лв., които са разчетени за около 2500 ученици. Срокът на програмата е до 31 юли 2010 г. Проектите се подават до 2 месеца след приемането й от МС.
Програмата

"Училището - територия на учениците"

цели преосмислянето на училището не само като образователен център, но и като общност със специфичен училищен живот и традиции. Изграждането на система от символи и ритуали ще повиши мотивацията за участие в училищния и в извънучилищния живот. По програмата се финансират проекти за въвеждане на емблеми или униформи и за честване на училищни, национални и европейски празници. Предвидени са 5 млн. лв. Максималната стойност на проект за отбелязване на празници е 2000 лв., от които до 30% се осигуряват от училището. За униформа се отпускат до 50 000 лв., като също 30 на сто е съфинансиране от училището. Учебните заведения, които вече са спечелили проект за униформа, също могат да кандидатстват за финансиране.
За програмата

"Оптимизация на училищната мрежа"

са отделени 55 млн. лв. По първата част се финансират общински проекти за закриване и сливане на училища или за разкриване на средищни училища. За оптимизацията на училищната мрежа са предвидени 35 млн. лв. До 250 000 лв. ще бъдат изплатени за закрито или преобразувано училище с над 44 ученици. 150 000 лв. се полагат за проект за закрито учебно заведение с 21 до 44 деца. Ако закритото школо е с до 20 ученици, на общината ще бъдат изплатени 80 000 лв. Отделно се предвиждат 1 млн. лв. при закриване на професионални училища. Срокът на подаване на проектите за оптимизация е 31 май. Вторият модул на програмата е за изплащане на обезщетения при съкращения на персонала. За това са отделени 15 млн. лв. Миналата година бяха изплатени 17 млн. лв. за съкращения на около 8000 учители от системата. По този модул за първи път се въвежда мярката "без свободен час" - заместване на отсъстващи учители в училищата. Целта е да се повиши ефективността на училищните разходи. Срокът на тази програма е 1 година. За 1 учебен час на училището се осигуряват по 7 лв., което включва и дължими осигуровки.
Две са възможностите за

подобряване на материалната база

Едната е по програмата за изграждане и ремонт на спортни площадки, физкултурни салони и спортни съоръжения. По нея в последните 2 години са обхванати над 400 училища, а общият размер на инвестициите надхвърли 20 млн. лв. Според МОН, ако поетапно се вложат 80 млн. лв., до 10 години всяко училище ще има съвременна спортна база. По тази програма се предвижда и поетапна подмяна на учебните дъски и ученическите маси и столове, на кабинетите по природни науки, осигуряване на достъпна среда за децата със специални образователни потребности, монтиране на видеокамери и СОТ. Бюджетът е 18 млн. лв. Училищата се определят от комисия на МОН, която разглежда данните на инспекторатите по образование.
Другата възможност за учебните заведения е да кандидатстват за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база. По тази програма МОН отпуска до 50% от средствата за проекти за саниране на училищни сгради, за достъпна среда за хора с увреждания и за ремонт на спортни площадки и съоръжения. Бюджетът е 6 млн. лв. По нея обаче кандидатстват общините, а не учебните заведения. Допуска се кандидатстване с проекти, които са стартирали през 2009 г. Общата стойност на проектите трябва да е поне 70 000 лв. В двумесечен срок от приемане на програмата общините представят проекти по утвърдени от МОН образци. Те ще бъдат класирани от комисия, която включва експерти на сдружението на общините, агенцията за хората с увреждания и агенцията за младежта и спорта. Подмяна на стара дограма, поставяне на топлоизолация на фасадата на училищните сгради, подмяна и ремонт на отоплителни инсталации, ремонти на покриви и др. се финансират с 10 млн. лв. по програмата "Енергоефективно саниране на училищни сгради". Училищата се избират от комисия, която разглежда данните на инспекторатите по образование.
За подобряване на материалната база в техникумите е програмата за модернизиране на професионалното образование. С проекти могат да кандидатстват училища, които имат сключен договор с фирма за съфинансиране на проекта или за предоставяне на машини и оборудване на стойност поне 50% от проекта и не по-малко от 30 000 лв. Другата възможност е училището да си партнира с работодател, който осигурява практическо обучение за поне 1 година. Максимална стойност на един проект е 300 000 лв. Общият бюджет на програмата е 5 млн. лв. Проектите се подават до 30 април.
За втора година ще се изпълнява проекта за

учене на две скорости

"С грижа за всеки ученик". Едната възможност е за училища, които подготвят талантливи деца за участие в ученическите олимпиади. По този модул могат да кандидатстват всички български училища, чиито ученици през учебната 2008/2009 г. са участвали в националните олимпиади по различните предмети. Бюджетът е 1.5 млн. лв. До 30 юли инспекторатите по образование изпращат покана до училищата, които могат да участват. Вторият модул е за допълнително обучение на изоставащите ученици. Финансира се допълнително обучение в училище на ученици от V, VI и VII клас с ниски резултати от външното оценяване по съответния учебен предмет. За тази част от програмата са отделени 3 млн. лв. и очакванията са в нея да се включат 5000 ученици. До 30 юли инспекторатите изпращат покана до училищата, които могат да участват.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010