Службите за сигурност понякога нямат достатъчно бърза и оперативна координация помежду си, за да противодействат на заплахите от екстремизъм и тероризъм. Това на практика се признава в проекта за национална стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма за периода 2015 – 2025 г., качен на правителствения сайт за съгласуване на документи. В проекта от 11 страници подробно са описани заплахите и причините за радикализма и тероризма, дадени са и определения на явленията.Реалните мерки, които ще се прилагат за борба и преодоляването на радикализацията и тероризма, обаче са основно пожелателни, неясни, обтекаеми. А в някои части просто повтарят и констатациите от първата част на документа. Предвижда се след приемането на стратегията, да има и план-програма за нейното изпълнение.В документа се казва: "Терористичните и екстремистки формирования имат мрежова организационна структура, която ги прави много гъвкави и адаптивни". В същото време обаче "йерархичната структура на службите за сигурност и обществен ред затруднява понякога бързата и оперативна координация между отделните компетентни хоризонтални нива и може да създаде дефицит от възможности за противодействие", се признава в документа.Затова в частта за противодействие се набелязват стъпки, които не е ясно защо са в бъдеще време. Като: "събирането на точна и навременна разузнавателна информация, в това число изпреварваща информация от оперативни източници, следва да бъде неотменен приоритет пред службите за сигурност, осъществяващи контратерористична дейност. Прецизният анализ на тази информация, извършен от добре подготвени анализатори, е от съществена важност за крайния резултат".Стратегията твърди още, че е необходим бърз и своевременен обмен на получената информация между контратерористичните звена на държавата при водеща роля на Националния контратерористичен център, ситуиран в ДАНС. Правено ли е това досега не става известно. Също в бъдеще документът предвижда изграждане на ясно субординирана система за оповестяване на терористичната заплаха за страната. В документа също се казва, че последствията от пряка терористична дейност ще се преодолява "чрез адекватна реакция на компетентните структури".Основна мярка за борба с радикализацията и тероризма е изграждането "както сред държавните институции, така и сред гражданското общество, на трайни знания и умения за установяване и противодействие на методите, пропагандата и съпътстващите ги условия, включително и условия на живот, които превръщат обикновения човек в терорист".Според стратегията е необходимо също така изграждане на изследователски и аналитичен капацитет с цел изготвяне на анализи и оценки на процесите и факторите на радикализация, които да послужат за основа на мерки за превенция на тези негативни явления.Сериозна част от действията по превенцията пък се пренасят към представителите на гражданските и съсловните организации, неправителствения и частен сектор, местните общности в т.ч. религиозните и общностните лидери в квартала или населеното място. И диалога с тези общности.Предвижда се изграждане на "система за ранно сигнализиране" при прояви на радикализация чрез водеща роля на служителите в непосредствен контакт с рискови групи от населението, т.нар. служители на първа линия - полицаи, учители, здравни и социални работници, които най-често работят с уязвими групи и общности. Ще се прави и целево обучение и повишаване на знанията и уменията на служителите "на първа линия". Трябва да има и информационни канали за подаване на сигнали от граждани и близки на застрашени от радикализация лица.Документът предвижда още изготвяне на специални програми за противодействие на радикализацията, които ще се правят съвместно с неправителствените организации, религиозните и етническите общности и частния сектор.В стратегията дори е залегнало и пожелателното "изграждане на действащи механизми за противодействие на езика на омразата, расизма и ксенофобията".Предвижда се още "чрез системата на образованието, възпитанието и спорта развиване на критично мислене и преценка сред младежи и други уязвими групи, повишаване на осведомеността за демократични ценности и предлагане на алтернативни ролеви модели, перспективи за развитие и поле на действие и реализация". Макар и пожелателна, тази мярка всъщност е една от малкото конкретни в документа. Отбелязва се, че образованието и възпитанието са ключов фактор за отдръпване на подрастващите от различни внушения, свързани с радикализация и тероризъм. Затова ще се направят адекватни учебни програми, които да "представят по интересен и общодостъпен начин ценностите и достиженията на демократичните общества".За пореден път и този документ отбелязва, че най-реалните и непосредствени рискове и заплахи за България от радикализация и тероризъм възникват като следствие от активността на различни терористични групировки и формирования с потенциал в глобален план, междукоито "Ислямска държава", "Ал Кайда" и свързаните с тях аналогични структури.Проблем пред страната е големият брой европейски, включително и от Западните Балкани,чуждестранни бойци в състава на различни екстремистки и терористични формирования. Тяхното пътуване към страните с конфликти и връщането им в Европа транзитно през България също е отбелязано като сериозна заплаха пред националната сигурност.Отново се отбелязва и заплахата от вълните нелегални мигранти, сред които могат да проникнат също радикализирани и терористични "елементи". Страната признава, че не може да осигури очакваните от имигрантите условия на живот, като така степента на радикализацията на тези общности лесно може да ескалира "от нулева до критична".Рискове от радикализация за България съществуват и във връзка с обучението на наши граждани в чужди религиозни образователни центрове, където се проповядва ектремистка идеология, пише в документа. Също така крайната бедност и социална изолация на някои общности увеличавали уязвимостта им към радикални религиозни или други идеологии. "Представители на български местни общности, дори без самите те да се стремят към участие в бойни/терористични действия в Сирия или Ирак, биха могли да адмирират и подпомагат пътуващите през страната европейски бойци", пише в стратегията.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010