През 2014-та година в сравнение с 2013 г. населението на страната е намаляло с 43 479 души, или с 0.6 на сто. Това е колкото един средно голям български град като, например, Кърджали, Монтана или Кюстендил. Окончателни данни на Националния статистически институт показват, че към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1.4 на сто от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 хил. души). Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата и детската смъртност. Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението. Мъжете са 3 502 015 (48.6 на сто), а жените - 3 700 183 (51.4 на сто), или на 1 000 мъже се падат 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20 на сто от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.1 процентни пункта. Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2014 г. е 4 403 хил. души, или 61.1 на сто от населението на страната, като мъжете са 2 310 хил., а жените - 2 093 хиляди. Броят на трудоспособното население намалява с над 68 хил. души, или с 1.5 на сто през 2014 г. спрямо предходната година. Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са 1 734 хил. души, или 24.1 на сто, а под трудоспособна възраст - 1 065 хил. души, или 14.8 на сто от населението на страната.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010