Европейската комисия предложи да отпусне 1 млрд. евро по линия на инициативата за младежка заетост още през тази година. С тази промяна предварителното финансиране, което държавите от ЕС получават, за да стимулират младежката заетост, ще се увеличи 30 пъти и така те ще могат да помогнат на близо 650 000 млади хора по-бързо да започнат работа. Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, каза: „С днешното предложение Комисията изпраща ясен сигнал, че младежката заетост продължава да заема водещо място в политическата ни програма.Ще предоставим около 1 млрд. евро, за да подкрепим работата на държавите членки за подпомагане на младите хора да си намерят работа, да продължат образованието си или да започнат стаж.По този начин младежите не само ще допринесат за икономиката и обществото чрез своите умения и енергия, но и ще възвърнат достойнството си“. Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Нашите млади хора се нуждаят от работа и то сега.Неприемливо е, че днес повече от един от всеки петима младежи на пазара на труда не може да намери работа.Като предоставим повече средства по-скоро, можем да върнем повече млади хора на работа.Решена съм да постигнем тази цел“. Първият приоритет на тази Комисия е да се засили конкурентоспособността на Европа, да се стимулират инвестициите и да се създадат работни места. Инвестиционният план на стойност 315 млрд. евро може да доведе до създаване на милиони нови работни места, включително за младите хора. Дори когато се създават нови работни места обаче, за младежите често е трудно успешно да навлязат на пазара на труда. Поради това инициативата за младежка заетост е насочена специално към създаването на възможности за работа или обучение за младите хора. Всички държави от ЕС поеха ангажимент по гаранцията за младежта — всички млади хора на възраст под 25 години да получават качествено предложение за работа, чиракуване или стаж до 4 месеца, след като завършат образованието си или изгубят работата си. Днешното предложение ще помогне за превръщането на тази гаранция в реалност, в съответствие с ангажиментите на Комисията в нейната работна програма за 2015 г. Съгласно предложението предварителното финансиране от бюджета на инициативата за младежка заетост за 2015 г. ще се увеличи от 1 — 1,5% до 30%. Това означава, че държавите от ЕС, които участват в тази инициатива[1], ще могат да получат една трета от предвидените 3,2 млрд. евро веднага след приемането на оперативните програми. От държавите се очаква незабавно да предоставят това финансиране на разположение на бенефициерите под формата на авансови плащания по техните проекти и това ще се наблюдава отблизо. Според оценки на Комисията, като се повиши предварителното финансиране, може да се ускори предоставянето на незабавна подкрепа за младите хора и тя може да достигне до между 350 000 и 650 000 младежи през тази година. За сравнение, при сегашното равнище на предварително финансиране броят на младите хора ще е между 14 000 и 22 000. Сега предстои това законодателно предложение да бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета, които трябва да го приемат, за да можКонтекст Предложението на Комисията за схема за гаранция за младежта беше представено през декември 2012 г. (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938), официално прието от Съвета на министрите на ЕС на 22 април 2013 г. под формата на препоръка към държавите членки (вж. MEMO/13/152) и одобрено от Европейския съвет през юни 2013 г. Всички 28 държави от ЕС представиха плановете си за прилагане на гаранцията за младежта (за повече подробности вж. тук) и предприемат конкретни мерки. Прилагането на националните схеми за гаранция за младежта се наблюдава от Комисията в рамките на европейския семестър.
Европейският социален фонд с общ бюджет от около 86 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. е основен източник на европейско финансиране за прилагането на гаранцията за младежта. В допълнение към Европейския социален фонд Европейският парламент и Съветът се споразумяха за започването на инициатива за младежка заетост с цел подпомагане на държавите от ЕС с региони, в които младежката безработица надхвърля 25%. Финансирането по тази инициатива включва 3,2 млрд. евро от специален нов ред в бюджета на ЕС (предвиден в бюджета за 2014—2015 г.), като допълнително най-малко 3,2 млрд. евро се осигуряват от средствата, предвидени за отделните държави членки по линия на Европейския социален фонд. Чрез инициативата за младежка заетост се допълва Европейският социален фонд по отношение на изпълнението на Препоръката относно гаранцията за младежта, като се финансират дейности за пряко подпомагане на младите хора на възраст до 25 години (или дори до 30 години, ако държавите сметнат за уместно), които не работят, не учат и не се обучават. Средствата по инициативата за младежка заетост могат да бъдат използвани за подкрепа на различни дейности, сред които помощ за започване на първа работа, осигуряване на възможности за стаж и чиракуване, допълнително образование и обучение, подкрепа за млади предприемачи, които започват бизнес, програми за предоставяне на втори шанс за напусналите преждевременно училище, както и целеви субсидии за заплати и за наемане на работа. Ускоряването на прилагането на гаранцията за младежта е определено като основен приоритет в политическите насоки на председателя Юнкер. 
 
е то да влезе в сила. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010