Европейската комисия прие днес своята работна програма за 2015 г. – действията, които
Комисията възнамерява да предприеме през следващите 12 месеца с цел постигането на реално
подобрение по отношение на заетостта, растежа и инвестициите, както и на конкретни ползи за
гражданите. Това е програма за промяна.
Гражданите искат по-малка намеса на ЕС в тяхното ежедневие, особено когато държавите членки
имат по-добри възможности за действие и намиране на решения. Техните очаквания са ЕС да
бъде водеща сила по отношение на големите икономически и социални предизвикателства, като
борбата с безработицата и повишаването на конкурентоспособността. Гражданите искат от ЕС по-
голяма откритост и прозрачност по отношение на неговите решения и тяхното осъществяване.
Приемането на работната програма е добра изходна точка, тъй като в нея са очертани по съвсем
прозрачен начин нещата, които ЕС ще извърши през 2015 г.
Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „ Сегашната Комисия беше избрана въз основа на ясен
политически мандат: десетте приоритета, посочени в нашите политически насоки. Днешната
работна програма представлява превръщането на тези 10 приоритета в първите конкретни
резултати. Гражданите очакват ЕС да играе решаваща роля по отношение на големите
икономически и социални предизвикателства, но искат по-слаба намеса, когато държавите членки
са по-добре подготвени да дадат верния отговор. Ето защо сме поели ангажимент да прокарваме
промени и да бъдем начело на един ЕС, който действа по-мащабно и е по-амбициозен по големите
теми и предприема по-малко действия и е по-сдържан по темите от малък мащаб.“
Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Това, което представяме днес, е
пътна карта, чрез която Европа отново да заработи въз основа на ясни приоритети. 2015 година
ще бъде годината за реализиране на обявения инвестиционен план за насърчаване на нашата
икономика, разгръщане на възможностите на цифровия единен пазар за гражданите и бизнеса,
стартиране на европейския енергиен съюз и предлагане на нова, балансирана европейска
програма за миграцията.
Трябва да отпаднат излишните ангажименти, така че политическите усилия да са съсредоточени
върху действителните приоритети: анализирахме всички внесени предложения, които се
разглеждат в момента от институциите на ЕС, и решихме дали искаме да ги запазим, изменим или
оттеглим. Искаме резултати на място, така че, когато е ясно, че по съществуващите предложения
няма да се постигне споразумение по начин, който отговаря на целите ни, ще предложим
алтернативни подходи. Така ще гарантираме, че нашият Съюз набляга върху действително
значимото и върху постигането на конкретни резултати за гражданите. Този път нещата са
наистина различни“.
В работната програма на Комисията за 2015 г. са изложени: 23 нови инициативи, предложени от
Комисията „Юнкер“ в съответствие с Политическите насоки, представени на Европейския
парламент; 80 съществуващи предложения, които Комисията предлага да оттегли или да измени
по политически или технически причини. Работната програма представя целенасочени действия
на Комисията, които се очакват да дадат резултати през 2015 г. Освен това Комисията ще
продължи също така да работи усилено в много области, за да гарантира, че наличните политики
и правила са подходящи за целта, водят до конкретни резултати на място и се прилагат по
съответен начин.
23 нови инициативи за положителна промяна
В приетата днес програма се определят 23 инициативи, за чието осъществяване през 2015 г.
Комисията е поела политически ангажимент. Този 12-месечен „списък на задачите“ се фокусира
върху „ големите теми“, като заетостта, растежа и инвестициите в съответствие с десетте
приоритета в Политическите насоки на председателя Юнкер.
Комисията се ангажира по-специално да предложи през 2015 г.:
- План за инвестиции за Европа:законодателните мерки във връзка с обявения миналиямесец план, с които да бъдат отключени публични и частни инвестиции в реалната икономика
в размер на най-малко 315 милиарда евро през следващите три години.
Амбициозен пакет за цифровия единен пазар: създаване на условия за динамична
цифрова икономика и общество чрез допълване на регулаторната среда в областта на
телекомуникациите, актуализиране на правилата за авторските права, опростяване на
правилата за потребителите, които правят онлайн или цифрови покупки, подобряване на
киберсигурността и интегриране на цифровизацията в различните области на политиката.
-
Първите стъпки към европейски енергиен съюз: гарантиране на сигурността на
енергийните доставки, по-нататъшното интегриране на националните енергийни пазари,
намаляване на европейското потребление на енергия и намаляване на въглеродните емисии
от енергийния микс.
-
По-справедлив подход към данъчното облагане: план за действие за справяне с
отклоненията от данъчното облагане и данъчните измами, включително мерки на равнище ЕС,
за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и
държавата на данъчно облагане; включително автоматичен обмен на информация относно
данъчните режими и стабилизиране на корпоративните данъчни основи.
-
Европейска програма за миграцията: разработване на нов подход към законната
миграция с цел превръщането на ЕС в привлекателна дестинация за таланти и умения и
подобряване на управлението на миграцията в рамките на ЕС посредством по-тясно
сътрудничество с трети държави, солидарност между държавите членки и борба с трафика на
хора.
-
По-задълбочен икономически и паричен съюз: продължаване на усилията за
насърчаване на икономическата стабилност и привличане на инвеститори към Европа.
-
Вж. пълния списък на 23-те нови инициативи във всяка от 10-те приоритетни области на
политиката в приложение 1.
Прилагане на политическо прекъсване
При подготовката на работната програма Комисията разгледа около 450 предложения, които
понастоящем са в очакване на решение от страна на Европейския парламент и Съвета, като
предлага да оттегли или да измени 80 от тях. Някои са предложени за оттегляне, тъй като не
съответстват на новите приоритети на Комисията. В много случаи обаче Комисията запазва
твърдия си ангажимент към набелязаните цели – предложенията обаче са безполезни, ако просто
лежат забравени на масата за преговори или бъдат така отслабени в хода на преговорите, че не
могат да постигнат първоначалната си цел. В такива случаи Комисията ще предложи нови, по-
добри начини за постигане на тези цели. Комисията ще изчака мнението на Европейския
парламент и на Съвета относно тези предложения, преди да направи официалното оттегляне.
Вж. пълния списък с предложенията за оттегляне в приложение 2.
Първият заместник-председател Франс Тимерманс разясни: „Искаме да постигнем резултати.
Комисията е съгласна, че Европа трябва да бъде амбициозна, включително във връзка с
екологичните и социалните стандарти. Безпредметно е обаче да оставим институциите на ЕС да
губят време и енергия за предложения, които нямат шансове да бъде приети – това няма да
доведе до резултатите, които искаме да видим на място. Така че в такива случаи ще потърсим
други, по-ефективни начини за постигането на нашите общи цели ".
Намаляване на бюрокрацията и премахване на регулаторната тежест
Работната програма за 2015 г. отразява засиления ангажимент на Комисията за по-добро
регулиране и за разширяване на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната
рамка, която има за цел да се намали бюрокрацията и да се отстранят регулаторните тежести,
допринасяйки за създаването на благоприятна инвестиционна среда. Колегията на членовете на
Комисията е набелязала редица предложения и съществуващи законодателни актове, които ще
бъдат преразгледани и изменени, с цел да бъдат направени по-ефективни за гражданите и
предприятията на Европа. Това включва и усилия за опростяване, например на общата
селскостопанска политика.
Вж. пълния списък с предложения по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната
рамка в приложение 3.
Контекст
За първи път Комисията работи в диалог с Европейския парламент и държавите членки, за да
осигури подкрепа за работната програма преди нейното представяне. Комисията счита, чеIP/14/2703
предложенията са полезни само ако бъдат приети, одобрени и приложени правилно по места,
така че подкрепата на съзаконодателите е задължителна.
За повече информация
Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер
Работна програма за 2015 г. на Европейската комисия
Уебсайт „ Комисията в действие“
Предишни работни програми и основни документи на Европейската комисия
Уебсайт на Европейската комисия, посветен на програмата REFIT

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010