„Средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат инвестирани за намаляване на социално – икономическите различия между регионите и това е интересът на държавата и на българските граждани.“ Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева при представянето на четвъртия вариант на програмата. Заедно с представители на Националното сдружение на общините в Република България и кметове от страната министърът обсъди параметрите на програмата и възможностите за финансиране по нея.
„С управителния съвет на сдружението обсъдихме и се обединихме около запазването в програмата на финансирането на 67 града от първо до четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., чрез изпълнение на мерки за устойчиво и интегрирано градско развитие, както и върху териториалните измерения на секторните политики от регионално значение - образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм, пътна инфраструктура и превенция на риска от свлачища“, съобщи министърът. „Смятаме, че абсолютно обосновано сме аргументирали, в оперативната програма, прилагането на полицентричния модел за разпределение на финансирането. Нашата държава е най-бедният регион в Европа и за съжаление имаме и големи различия между отделните региони“, коментира Терзиева и подчерта, че „този подход, ще доведе до намаляване на различията между градовете чрез един интегриран подход на прилагане на новата оперативна програма заедно с другите оперативни програми и националното финансиране от бюджета.“
 „Целта ни е да защитим интегрирания подход за регионално развитие, като бъдат използвани стратегическите документи, които вече са готови – регионални, областни и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, обясни    регионалният министър. Тя заяви, че „Националното сдружение на общините е основен стратегически партньор в разработването на програмата“ и подчерта, че разчита на тяхната подкрепа в преговорите с Европейската комисия за отстояване параметрите на програмата. Министърът съобщи, че очаква на 21 май Министерският съвет да одобри четвъртия вариант на програмата и до края на месеца да бъде изпратена на ЕК заедно с всички други програми официално.
Индикативният бюджет на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е 1,589 млрд. евро с включено национално съ-финансиране от 15%. Средствата са разпределени по 8 основни приоритетни оси. По приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е предвидено финансиране от 262 млн. евро за енергийна ефективност; за подобряване на градската среда - 270 млн. евро; за общинска образователна инфраструктура - 89 млн. евро; за социална инфраструктура - 163 млн. евро, за интегриран градски транспорт – 143 млн. евро. По приоритетна ос 2 са предвидени 133 млн. евро за регионална образователна инфраструктура; приоритетна ос 3 - за регионална здравна инфраструктура - 84 млн. евро; приоритетна ос 4 „Регионална социална инфраструктура“ - 51 млн. евро; приоритетна ос 5 „Регионален туризъм“ – 127 млн.евро; приоритетна ос 6 „Регионална пътна инфраструктура“ – 194 млн.евро; приоритетна ос 7 „Превенция на риска“ – 20 млн.евро; приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ – 52 млн.евро.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010