Какво очаква бизнеса в Новия програмен период 2014 - 2020 год.?

3 Октомври, 2013 - 02:18 - Klassa.bg Rss - всички новини

     В рамките на Международния технически панаир в Пловдив, стартира информационната кампания на Министерски съвет „Новият програмен период: Възможности за бизнеса”. Целта на срещата с представители на бизнеса бе да се провокира неговото активно участие в обсъждането на политиките, които ще се следват през следващия програмен период, както заяви Вицепремиерът и Министър на правосъдието Зинаида Златанова. Според нея, приоритетни за финансиране за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат обновлението и модернизацията на предприятията, интернационализация на бизнеса, зелена икономика и развитието на секторите иновации и приложни научни изследвания. Като приоритет на ПРСР (Програма за развитие на селските райони) ще са малките земеделски производители, както и стартиращите микро предприятия, които да повишат нивата на заетост в малките населени места.
     Срещата продължи с презентации, представящи приоритетите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.. Лекторите бяха представители съответно на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на земеделието и храните.
     Индикативният бюджет на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” е 1,37 млрд. евро, които ще бъдат разпределени в следните основни направления: предприемачество, експортен и производствен потенциал и зелена ефективна икономика. Следвайки политиката на изтичащия програмен период, основните бенефициенти на програмата ще са микро, малки и средни предприятия. Финансирани ще бъдат и проекти, целящи създаването на клъстери и Агенции за подобряване на бизнес средата.
     Повече промени ще има при Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”. Очаква се да бъдат премахнати междинните звена между бенефициентите и МТСП, което ще улесни процедурите за кандидатстване и значително ще съкрати сроковете за управление на мерките. Също така, мярката за стартиране на собствен бизнес с финансиране до 20 000 лв., вече няма да бъде отворена само за безработни, а и за заети лица. Още една промяна ще е отделянето на сектор „Образование” в нова Оперативна програма, което на практика ще намали приоритетните оси на ОПРЧР, където инвестициите ще бъдат основно в пет направления: подобряване достъпа до заетост и качеството на работни места; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването; транснационално сътрудничество и Техническа помощ.
     Със сигурност ще се запазят мерките, които имат най-голям ефект върху бизнеса, каквито са „Подкрепа за заетост”, „Ново работно място”, „Първа работа”, „Аз мога”, „Аз мога повече”, „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, „На път”, „По близо до работа” и „Безопасен труд”, като ще се следва методика осигуряваща по-добра връзка на инвестициите в обучения с потребностите на бизнеса.
     Основен приоритет на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще бъдат малките земеделски производители и полупазарните стопанства. За тях ще има гарантиран бюджет и облекчена процедура за кандидатстване. Очаква се досегашното безвъзмездно финансиране за мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” да се увеличи от 50 000 на 70 000 лева през новия програмен период. Около 30-35% от общия бюджет на програмата ще бъдат насочени към финансиране на проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, които ще бъдат обединени в нова подпрограма. Безвъзмездното финансиране ще бъде между 50 – 70 %, като в някой случай може да достигне и до 90 % от направените инвестиции във физически активи. Приоритетно ще се финансират проекти в сферата на зеленчукопроизводството и животновъдството. Представителят на Министерство на земеделието и храните анонсира и създаването на нова мярка за програмен период 2014 – 2020 г., целта на която ще е предоставянето на помощ за земеделските производители при застраховането на продукцията, както и възстановяване на евентуални загуби, причинени от природни бедствия.
     Независимо от подробно представената информация и насоки за новите приоритети на страната за следващия програмен период 2014 – 2020 г., представителите на администрацията на различните министерства не се ангажираха с конкретни срокове за стартирането на новите Оперативни програми.
     Информационната кампания на Министерски съвет ще продължи със срещи с представители на бизнеса в градовете Русе (03 Октомври, 2013 г.) и Плевен (09 Октомври, 2013 г.).
 
     Информационният материал е изготвен от Нина Колева, ”СПГ Консулт България” ЕООД
 
 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010