По предварителни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2013 г. възлиза на 19.4 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 666 лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.498526 лв. за един долар БВП възлиза на 12.9 млрд. долара и съответно 1 779 долара на човек от населението. Това показват обобщените предварителни данни на Националния статистически институт за ключовите показатели на българската икономика за второто тримесечие на годината.   Преизчислена в евро, стойността на БВП e 9.9 млрд. евро или на човек от населението се падат 1 363 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на миналата година. Данните показват, че ръстът продължава да се забавя, след като на годишна база ръстът през първото тримесечие е бил 0.4%, а през последното на миналата година - 0.6%.   По данни от бизнес анкетите на НСИ през септември 2013 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1 пункт в сравнение с август, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за производствената активност през следващите три месеца.   През юли 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.6% спрямо съответния месец на 2012 година. Намаление е отчетено в добивната промишленост - с 15.9%, и в производството на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.7%, докато в преработващата промишленост е регистриран слаб ръст от 1.2%.   През юли 2013 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.1 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.5 и 4.0 пункта.   През юли 2013 г. оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 4.3% над равнището от същия месец на предходната година. Оборотът нараства в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 23.1%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 16.6%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9.0%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.8%, и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.4%.   За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2013 г. се изразходват 73.8% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 2012 г. е 1.3%.   Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли 2013 г. се увеличава с 1.5 пункта в сравнение с април и достига 69.5%.   През второто тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 2 .9 млн. души или 47% от цялото население.   Безработните през второто тримесечие на 2013 г. са 437 хиляди, а коефициентът на безработица - 12.9%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните се увеличава с 6.8%, а коефициентът на безработица нараства с 0.6 процентни пункта.   Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2013 г. 9.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.   През юни 2013 г. средната работна заплата е 789 лева (по предварителни данни), което е с 1.3% по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2012 г. ръстът е 3.3%.   Търговското салдо за януари - юли 2013 г. е отрицателно в размер на 1.5 млрд. евро (3.6% от прогнозния БВП за 2013 г.) при дефицит от 2.3 млрд. евро (5.9% от БВП) за същия период на 2012 година.   Износът на стоки (FOB) за периода януари - юли 2013 г. е 12.7 млрд. евро, като нараства с 941 млн. евро (8.0%) в сравнение със същия период на 2012 година (11.7 млрд. евро). Износът за януари - юли 2012 г. нараства на годишна база с 1.6%.   Вносът на стоки (FOB) за периода януари - юли 2013 г. е 14.1 млрд. евро, като нараства с 57 млн. евро (0.4%) спрямо същия период на 2012 година (14 млрд. евро). Ръстът на вноса за януари - юли 2012 г. на годишна база е 11.7%.   Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - юли 2013 г. са 802 млн. евро (2% от прогнозния БВП за 2013 г.) при 1.2 млрд. евро (3% от БВП) за същия период на 2012 година.   Външнотърговското салдо от стоки и услуги през второто тримесечие на 2013 г. е отрицателно. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 2.0 и 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година.   През август 2013 г. хармонизираният индекс на потребителските цени намалява с 0.7% в сравнение със същия месец на 2012 година.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010