Интеграция на роми от община Асеновград

27 Септември, 2013 - 16:46 - Klassa.bg Rss - всички новини

 Сдружение "Балкански институт за активна политика" осъществява проект № BG051РО001-7.0.07-0110 “Българо-словашко партньорство за трансфер на добри практики и социално включване на ромите” в партньорство със сдружение "Ромодром" в община Асеновград.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Общата цел на проектае интеграция и социално включване  на ромите в община Асеновград (Р. България), чрез подобряване на знанията и уменията на местната ромска общност и трансфер на знания и добри практики от Р.Словакия.
Специфични цели на проекта са:
- Изграждане на българо-словашка мрежа за обмен на опит и добри практики за партньорство и социално включване на ромите, чрез подобряване на образованието и осигуряване на заетост;
- Подобряване на знанията и уменията на местната ромска общност в община Асеновград и изграждане на капацитет за диалог и сътрудничество с институциите в Р.България за по-ефективни политики за интеграция и социално включване на ромите, както и преодоляване на дискриминационните нагласи към тях;
- Създаване и валидиране на ефективен иновативен модел, чрез трансфер и адаптиране на добри европейски практики за интеграция и социално включване  на ромите в община Асеновград.
Целевата група на проекта включва представители на ромската общност, живеещи на територията на община Асеновград. 
Дейностите по проекта са насочени към местната ромска общност. 
През месец януари и месец февруари 2014 г. се предвижда провеждане на два обучителни семинара на тема „Как да си подобрим образованието и да си намерим работа“ и  „Добри практики в ЕС за социално включване на ромите, чрез осигуряване на заетост“,  на които участниците ще бъдат насърчавани да дискутират засегнатите проблеми и да споделят своя опит, като по този начин ще се създадат максимално ползотворни условия за повишаване на тяхната информираност, знания и умения. 
Реализирането на настоящия проект ще повиши познанията на целевата група по отношение на образование и уменията за намиране на работа, както и ще допринесе за обмен на опит и прилагане на добри практики от Р. Словакия за успешна интеграция на ромите в община Асеновград. 
 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010