Европейската комисия предложи т.нар. Единен механизъм за преобразуване в подкрепа на банковия съюз, съобщиха от ЕК. Новият механизъм ще допълни Единния надзорен механизъм, чието влизане в сила в края на 2014 г. ще позволи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява пряк надзор върху банките в еврозоната и върху тези в останалите държави членки, които решат да се присъединят към банковия съюз. Единният механизъм за преобразуване ще гарантира, че ако въпреки засиления надзор обхваната от Единния механизъм за преобразуване банка има сериозни затруднения, преобразуването ѝ ще може да се извърши ефикасно с минимална цена за данъкоплатците.
Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу коментира в тази връзка, че „с това предложение са налице всички елементи за единен банков съюз, с помощта на който да се стабилизира секторът, да се възстанови доверието и да се преодолее разпокъсаността на финансовите пазари. Не можем да премахнем риска от това банки да изпадат в неплатежоспособност, но с Единния механизъм за преобразуване и Фонда за преобразуване следва да гарантираме, че самите банки, а не европейските данъкоплатци, ще са тези, които ще поемат на плещите си тежестта от евентуална загуба“, заяви Барозу.
Комисарят, отговарящ за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние каза от своя страна, че ни е необходима „система за бързо и ефикасно взимане на решения, така че да се избегнат подозренията за въздействие върху публичните финанси, както и правила, които пораждат сигурност на пазара“ - каквато е целта на днешното предложение за Единен механизъм за преобразуване. По думите на еврокомисаря, новият механизъм в банковата сфера ще позволи по-ефективно управление на евентуални банкови кризи в рамките на банковия съюз и ще допринесе за прекъсването на зависимостта между кризата и държавния дълг на съответната държава.
Обобщено казано, на практика след въвеждането на Единния механизъм за преобразуване, ЕЦБ в качеството си на надзорен орган ще сигнализира, когато банка в еврозоната или в държава от банковия съюз бива изправена пред сериозни финансови затруднения и трябва да бъде преобразувана. Под надзора на Единния съвет по преобразуване, компетентните национални органи ще изпълняват плана за преобразуване.
Докато трае процесът на преструктуриране на банката, като поднадзорен субект на Единния съвет по преобразуване се създава Единен фонд за преобразуване на банки. Той ще се финансира от вноски от банковия сектор, замествайки (в съответствие с разпоредбите на проекто-директивата относно възстановяването и преобрауването на банките) националните фондове за преобразуване на държавите от еврозоната и на участващите в банковия съюз държави членки.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010