Очаква се плавното понижение на лихвените проценти по срочните депозити да продължи и през второто и третото тримесечие на 2013 г. Тази динамика ще се обуславя от ограничените инвестиционни алтернативи и високата склонност към спестяване в икономиката, се коментира в обстоен анализ на БНБ.
При кредитареното за гражданите като цяло очакванията са да продължи бавно да се свива, като постепенно се върви към възстановяване на потреблението в този сектор през втората половина на годината, прогнозират от БНБ.
При бизнес-кредитирането очакванията за второто и третото тримесечие на 2013 г. са за запазване на текущите темпове на растеж на кредита за предприятията, т.е. от няколко процента на годишна база. Фактори за растежа са очакванията за постепенно подобряване на вътрешната икономическа активност в условията на засилване на динамиката на външното търсене. Влияние за по-силно търсене на заемни ресурси би могло да окаже стартиралата от началото на 2013 г. нова програма на ЕК и на Европейския инвестиционен фонд за финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия, по която кредитите се отпускат при значително по-добри от пазарните условия.
Рецесията в еврозоната се отрази на икономическата активност в страната чрез понижаване на износа и влошаване на доверието на икономическите агенти. Домакинствата запазиха висока склонността си към спестяване и ограничиха допълнително потреблението. Фирмите продължиха предпазливо да инвестират предимно с цел подобряване на ефективността, както и да намаляват разходите си за труд чрез освобождаване на наети.
На този фон растежът на икономиката остана слаб през първото тримесечие на 2013 г. - по предварителни данни той е едва 0.4% от БВП на годишна база. През второто и третото тримесечие очакванията на БНБ са показателят да отбележи леко ускорение под влияние на едновременното подобряване на вътрешното и външното търсне.
Потребителското търсене на домакинствата вероятно ще остане близко до нивата си през първото тримесечие, смятат анализаторите. Възстановяването му през второто и третото тримесечие ще бъде слабо. Рисковете от несбъдване на прогнозата са свързани с динамиката на заетостта и доходите, уточняват финансистите. От друга страна, активната политика за насърчаване на заетостта и за преквалификация се очаква да облекчи частично неблагоприятната ситуация на пазара на труда.
Данните за пазара на жилища по региони дават първоначални сигнали за преустановяване на наблюдаваната от 2010 г. насам тенденция към спад на средните цени за страната. Има и вероятност за начало на възстановяването на инвестиционното търсене на домакинствата в определени региони. Макар че цените на жилищата продължават да се понижават както на годишна, така и на верижна база средно за страната, към първото тримесечие на 2013 г. спадът забавя темповете си. Освен това в някои градове вече се наблюдава стабилизиране на цените, а в други – дори леко покачване (Русе, Велико Търново, Габрово, Търговище и др.). Преустановяването на тенденцията към спад и наблюдаваното повишение на цените на жилища в някои градове в Северния централен регион на България дава основание да се смята, че там инвестиционното търсене на имоти от гражданите се засилва.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010