В края на април държавният дълг достигна 6.89 млрд. евро, от които вътрешният дълг е 3.14 млрд. евро, а външният - 3.75 млн. евро. Това показват данните на месечния бюлетин на държавния дълг, публикуван от Министерството на финансите. В номинално изражение дългът се увеличава с 5.4 млн. евро в сравнение с равнището му в края на март. Това се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с ДЦК през месеца. В края на отчетния период делът на държавния дълг към БВП възлиза на 16.9%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9.2%, а на вътрешния държавен дълг е 7.7% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 45.6%, а външните - от 54.4%. В края на април валутната структура на дълга достига следните стойности: 51.9% - в евро, 33.6 % - в левове, 13% - в долари, 1.5% - в други валути. Извършените плащания по държавния дълг през април възлизат на 62.5млн. лв. По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на плащанията, деноминирани в евро - 86.1%, следван от 10.4% на тези в лева и 3.3% - в долари. Държавно-гарантираният дълг през април достига 465.8 млн. евро. В номинално изражение държавно-гарантираният дълг бележи намаление с около 16 млн. евро в сравнение с равнището, регистрирано в края на предния месец. Това се дължи главно на извършените през месеца погашения по външните държавно-гарантирани заеми. Към края на април вътрешните държавни гаранции са 14.9 млн. евро. Съотношението държавно-гарантиран дълг/БВП е 1.1%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010