С 30 млн.лв. сигуряват субсидирана заетост на 16 000 безработни

3 Април, 2013 - 12:03 - Klassa.bg Rss - всички новини

С допълнителни средства от над 30 млн. лв. ще бъде осигурена субсидирана заетост за нови близо 16 000 безработни от уязвимите групи на пазара на труда – безработни младежи до 29 години, безработни с трайни увреждания, безработни родители на деца до 5-годишна възраст, продължително безработни, реши правителството.
От тези средства 6,5 млн. лв. са за субсидирана заетост и стажуване на безработни младежи до 29 години. С тях ще се подкрепи изпълнението на Националната инициатива "Работа за младите хора на България" 2012 - 2013 г. като 3050 безработни младежи ще получат шанс за първа работа и усвояване на трудови навици и умения на работното си място в частния сектор и в публичната администрация. За Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за субсидирана заетост на продължително безработните лица, които са на социално подпомагане, са осигурени допълнително 12,4 млн. лв. Тези средства ще осигурят заетост на допълнително 7500 безработни за 6 месеца при 6-часов работен ден. Безработните лица ще бъдат включени в дейности с траен характер и в частния сектор. По Националната програма "Нова възможност за заетост" с допълнителен ресурс от 4,3 млн. лв. ще бъде осигурена заетост за 2000 освободени лица в резултат от закриване на работни места. За Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са осигурени допълнителни 1,8 млн. лв. за заетост на 600 безработни. По Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" с допълнителния финансов ресурс ще бъдат назначени още 650 лични асистенти, за което са необходими 1,2 млн. лв. По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта ще бъде осигурена заетост на 200 безработни лица с трайни увреждания в частния сектор, за което са осигурени допълнително 563 788 лв. Ще бъдат предоставени допълнително средства за субсидиране на заетостта на 110 самотни родители с деца до 3-годишна възраст и на 120 безработни майки с деца от 3 до 5 години.
Работодателите - микропредприятия, ще бъдат подпомогнати чрез осигуряване на субсидия за първите пет разкрити работни места, за което са осигурени допълнително 231 000 лв. Направени са и промени и във фишовете на програмите и мерките, които са с увеличен ресурс, с по-висок брой нововключени лица. С допълнително осигурените средства за субсидирана заетост се очаква постигането на благоприятен ефект върху нивото на безработица, а също така и предотвратяване на риска от изпадане в бедност на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
Въпреки продължаващото стопанско оживление през 2012 г., заетостта продължи да намалява и безработицата се запази на високи нива. В края на 2012 г. броят на безработните, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда", е 375 770 или налице е увеличение с 33 348 в сравнение с края на 2011 г., а равнището на безработица е 11,4% (при 10,4% в края на 2011 г.). Значителен е броят на безработните лица в неравностойно положение на пазара на труда като младежи до 29 г., майките с деца на възраст от 3 до 5 години, безработните на социално подпомагане, безработните с трайни увреждания и др. Безработицата сред младежите остава висока, въпреки стартирането на нови схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси" за обучение и заетост на младежи. В края на 2012 г. регистрираните безработни младежи са 78 821, т. е. с 10 983 повече спрямо края на 2011 г. Безработните с трайни увреждания са една от неравнопоставените групи на пазара на труда. Те са 14 579 в края на 2012 г. и разчитат предимно на програмите за заетост. С доказан ефект върху заетостта на безработните лица на социално подпомагане е Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост". Тя осигурява заетост в обществено полезни дейности, както и в дейности на предприятия без държавно и/или общинско участие. През 2012 г. в програмата са били включени 21 437 безработни.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010