Да се представят пред медиите и наблюдателите предимствата на Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, приета с Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. Предложението е продиктувано от факта, че има промяна в подхода и е необходимо да се разясни смисълът и значението на тези промени. Повод за това дават и думите на проф. Красимир Калинов – член на ЦИК и автор на Методологията, пред съда, когато се разглежда жалба срещу начина на приемането и същността на методологията: „Всъщност целият спор е в това, че обществото е свикнало с някаква методика, която се разбира от неголям брой хора и те я считат като собствено детенце.“ Желателно е повече хора да разбират какво представляват решенията на институциите, това засилва доверието в процеса. тоа се казва в препоръките на Инсититута за развитие на публичната среда до Централната избирателна комисия.
От НПО-то настояват след като бъде определен преброителят, ЦИК да публикува на сайта си изходния код на софтуера, който ще се използва при обработването на резултатите от изборите, за да се прекратят тиражираните в публичното пространство съмнения за някаква възможност за манипулации при определяне на резултатите от преброителя.
Сред препоръките е и да се публикува на страницата на ЦИК файл с информация за избирателните секции, съдържаща: номер на избирателния район; област; община; населено място; номер на секцията и месторазположение; брой избиратели във всяка от секциите. Публикуването на сайтовете на общините на списъците на избирателите (за да могат те да се проверят в тях) не представлява информация годна за употреба от наблюдателите на изборите. За да се изгради представа за цялостната картина и да се направи планиране на ресурсите, необходими за наблюдение на изборите, е необходимо информацията за секциите да се структурира по друг начин и да бъде събрана и представена на едно място.
Изисквания има и към кандидатите. А именно - да се представят чрез интерактивна електронна карта на страната, поставена на сайта на ЦИК, включваща отделните многомандатни избирателни райони, регистрираните в РИК кандидатски листи на партиите/ коалициите и независимите кандидати - така избирателите ще могат с няколко кликвания на мишката да проверят кого издигат партиите/ коалициите и инициативните комитети в съответния избирателен район.
За повече прозрачност от НПО-то настояват да се публикуват протоколите от заседанията на ЦИК и Районните избирателни комисии (РИК) в тридневен срок от провеждането на заседанието; да се поддържа видео-архив на излъчванията на заседанията на комисиите, за да могат граждани, наблюдатели, участници в изборите и медии, които не са могли да ги проследят онлайн, да се запознаят чрез архива на електронните страници със съдържанието им – така частично ще се преодолее съществуващият към момента проблем с бавното публикуване на протоколите.Ръководства на комисиите
Да се оповести от ЦИК как ще се прилага изискването на Изборния кодекс при назначаване ръководствата на комисиите да се следва пропорцията на политическото представителство в парламента (как ще се разпределят квотите на парламентарно представените партии)– колко души „получават“ в ръководствата на комисиите съответно - ГЕРБ, КБ, ДПС, Атака, СК, НДСВ; да се направи публична установената от ЦИК практика за определяне на ръководствата на РИК, когато няма постигнато съгласие между политическите сили в преговорите при областния управител.Информационно – разяснителна кампания на ЦИК
Информационно – разяснителната кампания на ЦИК да включва и обяснения за същността на изборния процес - какво и как се случва след подаването на гласа на всеки един избирател - как се броят бюлетините от Секционните избирателни комисии (СИК); как се попълват данните в протокола на комисията и как се въвеждат данните от преброителя; как се наблюдава процесът от независими наблюдатели, застъпници, представители на политическите партии; къде и как гражданите могат да се запознаят със сканираните копията от протоколите на СИК и РИК и в какъв срок те се публикуват на сайтовете на РИК; кога се качва информация за резултатите на сайта на ЦИК; в какъв срок се обявяват резултатите от ЦИК и т.н. Как и за какво могат да се подават жалби и сигнали до изборната администрация и институциите, отговорни за изборния процес, и какво следва да очакват гражданите от тях като реакция.
ЦИК да публикува на сайта си План за информационно-разяснителната кампания - колко и какви клипове се предвиждат, колко излъчвания се планират, в кои медии, ще има ли разпространение на други информационни материали и публикации, бюджет на кампанията.Разглеждане на жалби и сигнали от изборната администрация
ЦИК да представи на сайта си стъпките, които комисията следва при разглеждане на жалби и сигнали – да се опише административната процедурата, която се прилага и сроковете за произнасяне в различните хипотези.
Процедурата за разглеждане на жалби и сигнали от РИК и СИК да бъде оповестена и специално разяснена на страницата на ЦИК – какви са сроковете за произнасяне при сезиране на администрацията за нарушения на Изборния кодекс; кой е компетентният орган, който се произнася при различни нарушения; кой налага санкциите при констатирано нарушение; какъв е размерът на санкциите и всяка друга информация, която изяснява как действат изборната администрация и институциите в случаите на нарушаване на правилата за провеждане на кампанията, организиране на изборния процес и протичане на изборния ден. За гражданите и участниците в изборите тази информация е много важна, за да знаят как, кога и кого следва да сезират при нарушение на правилата. Така се създава предвидимост в поведението на институциите - в случай на неспазване на правилата, гражданите и заинтересованите страни в изборния процес ще знаят как следва да постъпят и какво могат да очакват като реакция от институциите.
В методическите указания на ЦИК да бъде отделено специално внимание на дейността на РИК и СИК по произнасяне по жалби и сигнали, администриране на жалбите, окомплектоване на преписките с всички необходими документи, навременното им изпращане на ЦИК, в случай на обжалване на решението на РИК, за да не се създават трудности за своевременното произнасяне по жалбите.
Обучение на изборната администрация

Да се обявят от ЦИК графиците за обучение на РИК и СИК и членове на какви позиции в комисиите ще бъдат обучавани, за да могат наблюдателите да проследят този процес. Препоръчваме в обучението да се включат и темите: водене на електронни регистри от РИК; публикуване на информация на електронната страница на РИК; срокове за вземане на решения, произнасяне по жалби и сигнали от РИК и СИК; окомплектоване на преписки при подадени жалба срещу решения на РИК до ЦИК.
Кампанията в медиите

Да се предоставя активно информация от ЦИК и РИК за начина, по който медиите изпълняват задълженията си, предвидени в Изборния кодекс – обявяване в законовия срок на тарифите за отразяване, публикуване на съдържанието на договорите за отразяване на кампанията на електронните страници на медиите и др. Същото се отнася и до задължението на медиите при оповестяване на данни от социологически проучвания да посочват в изисквания от закона формат - кой поръчва, кой финансира, кой извършва изследването. ЦИК да изясни как се упражнява контрол за спазването на горните изисквания и към кого следва да се отправят сигналите в случай на констатирано нарушение.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010