ВАС отмени решение на ДКВЕР

15 Март, 2013 - 15:26 - Klassa.bg Rss - всички новини

 
Състав на Върховния административен съд отмени като първа инстанция решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което са определени, от 18.09.2012г. временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи на  „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение“ АД, „ЕНЕРГО- ПРО МРЕЖИ“ АД „ЧЕЗ Разпределение България” АД, които да бъдат заплащани ежемесечно,  в  зависимост  от  присъединяването  към  съответната мрежа,  от  производителите  на  електрическата  енергия  от  възобновяеми източници, ползващи преференциални цени.
Съдът е констатирал, че към преписката не се съдържат доказателства за размера на "относителния дял" от определените преференциални цени за производство на ел. енергия, нито относно "размера и структурата на преференциалните цени и изменението на инвестиционните разходи". В мотивите си Върховният административен съд напомня, че ДКЕВР не е посочил фактически основания за издаване на акта, въз основа на които да бъде проверено определянето на "временни цени" за достъп до електропреносната и електроразпределителните  мрежи  за  производителите на  електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени. Липсва съдържание на фактическата част на определената с решението "временна" цена", въз основа на което да се извърши контрол за законосъобразност на формирането й.
Според Закона за енергетиката производителите на електрическа енергия са били длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на електроразпределителна мрежа, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането, предоставянето на студен резерв и допълнителни услуги.
С оспорения административен акт не са посочени фактически основания и липсват мотиви относно определянето на различни "временни цени" според различните източници на производство на електрическа енергия от ВЕИ и определен критерий - дата на въвеждане в експлоатация.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните.
В момента висящите дела във Върховния административен съд срещу решения на енергийния регулатор - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са над 350.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010