Безработните в страната са достигнали 417 300 души през четвъртото тримесечие на 2012 и отбелязват ръст с 8.6% спрямо същия период на 2011 година, сочат изнесени в четвъртък данни на НСИ. По-голямата част от безработните са мъже – 237 800 души, а 179 500 са жени. Безработицата за четвъртото тримесечие на миналата година е 12.4%. Повече от половината безработни или около 230 100 души са продължително безработни от една или повече години като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 година броят им се увеличава със 7.5%. Над 80% от безработните или 347 700 души са имали предишна работа, докато 16.7% или 69 600 души търсят първа работа. При младежите на възраст между 15 и 29 години безработицата е 20.7% и нараства с 0.7 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2011 година, като увеличението е по-голямо при жените с 1.5 процентни пункта в сравнение с мъжете - 0.2 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2012 година общият брой на заетите е 2 951 8 00 души, относителният им дял от населението е 47%. В сравнение със същото тримесечие на 2011 година относителният дял на заетите е с 0.3 процентни пункта по-висок, като при мъжете се увеличава с 0.7 процентни пункта, а при жените намалява с 0.2 процентни пункта. Делът на заетите с висше образование е 29.9%, със средно образование са 59.8% от заетите, а с основно или по-ниско - 10.3%. От общия брой заети 3.6% (107 500 души) са работодатели, 7.4% (218 000 души) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.1% (2 601300 души) - наети лица, и 0.8% (25 000 души) - неплатени семейни работници. От наетите 1 879100 души (72.2%) работят в частния сектор, а 722 000 (27.8%) - в обществения. В сектора на услугите работят 1 842 7 00 души (62.4%) от заетите, в индустрията – 925 200 (31.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 183 900 (6.2%).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010