ЕК прие седем нови приоритета в областта на цифровата икономика и цифровото общество, съобщиха от представителството на ЕК у нас.
Цифровата икономика се разраства седем пъти по-бързо в сравнение с останалите икономически отрасли, но понастоящем потенциалът и не може да се разгърне поради нехомогенната общоевропейска рамка на политиките. Представените днес приоритети са изготвени вследствие на цялостен преглед на политиката и чрез тях се поставя нов акцент върху тези елементи от първоначалната Програма в областта на цифровите технологии за Европа от 2010 г., които имат най-голям преобразуващ потенциал.
Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви, че 2013 г. ще бъде най-натоварената година в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии. "Моите основни приоритети са да се увеличат инвестициите в широколентова инфраструктура и да се използва в максимална степен приносът на сектора на цифровите технологии за възстановяването на Европа", добави Крус.
Цялостното изпълнение на актуализираната Програма в областта на цифровите технологии би довело до увеличаване на европейския БВП с 5 % (или 1500 EUR на глава от населението) през следващите осем години, като се увеличат инвестициите в информационни и комуникационни технологии (ИКТ), усъвършенстват се компютърните умения на работната сила, създадат се условия за иновации в обществения сектор и се реформира нормативната уредба на интернет икономиката. Що се отнася до работните места, ако не бъдат предприети мерки на общоевропейско равнище, съществува опасност до един милион свободни работни места в сферата на цифровите технологии да останат незаети към 2015 г., докато чрез изграждането на инфраструктура би могло да се разкрият 1,2 милиона работни места. В дългосрочен план броят на новите работни места в икономиката би достигнал 3,8 милиона.
Новите приоритети са създаване на нова и стабилна регулаторна среда за широколентов интернет. Необходими са повече частни инвестиции в мобилна и стационарна инфраструктура за високоскоростен широколентов интернет. Поради това главният приоритет на Комисията в областта на цифровите технологии през 2013 г. е приключването на работата по изграждане на нова и стабилна регулаторна среда за широколентовата инфраструктура. През 2013 г. ще бъде изготвен пакет от десет мерки, който ще включва препоръки относно по-силно изразен недискриминационен подход във връзка с достъпа до мрежите и относно нова методология за изчисляване на разходите при цените на едро за достъп до широколентовите мрежи, неутралност на мрежите, повсеместно предоставяне на услугата и въвеждане на механизми за намаляване на строителните разходи за разгръщане на широколентова инфраструктура. В основата на мерките ще залегнат новите Насоки за държавните помощи за широколентов интернет и заеми по линия на предложения Механизъм за свързване на Европа.
Изграждане на нови инфраструктури за цифрови обществени услуги чрез Механизма за свързване на Европа. С подкрепата на Съвета Комисията ще ускори въвеждането на цифровите услуги (по-специално осигуряването на тяхната трансгранична оперативна съвместимост) във връзка с електронната идентификация, електронния подпис, мобилността на бизнеса, електронното правосъдие, електронните здравни досиета и платформите за култура, като Europeana. Само чрез електронното възлагане на обществени поръчки би могло да се спестяват 100 млрд. евро годишно, а електронното управление може да намали разходите на администрацията с 15-20 %.
Създаване на Широка коалиция за умения и работни места в областта на ИКТ. Създаването на коалиция е необходимо, за да се предприемат практически мерки за предотвратяване на ситуация, при която поради липса на квалифициран персонал към 2015 г. в сферата на ИКТ биха останали незаети един милион работни места. Това може да се избегне и във времена на висока обща безработица бездействието е неприемливо. Комисията ще координира действията на обществения и частния сектор, за да се увеличи броят на стажантските места в сектора на ИКТ, да се създадат по-директни връзки между образователните системи и бизнеса, да се постигне договореност по стандартни длъжностни характеристики и да се насърчи сертифицирането на умения в подкрепа на професионалната мобилност. Комисията също така ще представи план за действие в подкрепа на интернет предприемачите и за изграждане в Европа на по-благоприятна за новосъздаващите се дружества среда.
Изготвяне на стратегия на ЕС за киберсигурност и на предложение за директива. Сигурността и свободата в интернет пространството вървят ръка за ръка. ЕС следва да предлага най-безопасната в света интернет среда, в която се зачитат свободата и неприкосновеността на личния живот на потребителите. Комисията ще представи стратегия и ще предложи директива, с която да се определи обща минимална степен на готовност на национално равнище, включително онлайн платформа за предотвратяване и противодействие на трансгранични инциденти в кибернетичното пространство и изисквания за докладването на инциденти. По този начин ще се способства за по-широк европейски пазар на продукти в областта на киберсигурността, както и на продукти, при които неприкосновеността на личния живот се гарантира чрез конструктивното решение.
Актуализиране на нормативната уредба относно авторското право и сродните му права. Модернизирането на авторското право и сродните му права е определящо за доизграждането на цифровия единен пазар. Поради това Комисията ще търси решения на свързани с авторското право въпроси, по които е необходим бърз напредък, чрез структуриран диалог между заинтересованите страни през 2013 г. Успоредно с това Комисията ще доведе докрай усилията си по преразглеждане и модернизиране на нормативната уредба относно авторското право, за да може през 2014 г. да бъде взето решение дали да се представят произтичащи от това предложения за законодателна реформа.
Ускоряване въвеждането на изчислителните облаци посредством покупателната способност на обществения сектор. Комисията ще постави начало на пилотни действия в рамките на Европейското партньорство в областта на изчислителните облаци, с което се мобилизира покупателната способност на обществения сектор, за да се спомогне за създаването на най-големия в света пазар в областта на ИКТ, основаващи се на изчислителните облаци, като се разрушат сегашните национални крепости и се премахнат отрицателните възприятия сред потребителите.
Поставяне на начало на нова секторна стратегия в областта на електрониката. Комисията ще предложи секторна стратегия за микро- и наноелектрониката с цел Европа да стане по-привлекателна за инвестиции в проектирането и производството и да увеличи пазарния си дял в световен мащаб.БГНЕС

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010