Инициативните комитети и 76-те народни представители, инициирали националния референдум, финансират информационно-разяснителната кампания по въпроса на референдума със собствени средства и с дарения, съобщиха от Централната избирателна комисия.
Едно физическо лице може да дари до 10 хил. лв.
Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1000 лв., то подава декларация за произхода на дарените средства.
Ако един човек предостави за безвъзмездно ползване собствени движими и недвижими вещи, то той представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.
Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите я белези. Предоставянето на безвъзмездни услуги, извършени с личен труд, също се декларира.
Когато кампанията се финансира със средства на членовете наинициативните комитети и на 76 народни представители и общият размер на средствата от един член на инициативен комитет или народен представител надвишава 1000 лв., се представя декларацияза произхода на средствата по образец.
Забранява се финансиране на информационно-разяснителната кампания с анонимни дарения под каквато и да е форма от юридически лица и еднолични търговци и от чуждестранни юридически лица, както и от религиозни институции, чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел.
Приходите от дарения и собствени средства и разходите, свързани с информационно-разяснителната кампания в размер над 1000 лв., се извършват по банков път - по банкова сметка, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания, отделна за всеки инициативен комитет, и банкова сметка на името на един от 76 народни представители, определен с тяхно решение.
Общият размер на финансирането на информационно-разяснителната кампания за всеки от участниците в тази кампания
не може да надхвърля 2 млн. лева.
В срок от 30 дни след деня на референдума участниците в информационно-разяснителната кампания представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане.
Към отчетите се прилагат и декларациите за произхода на средствата, когато теса в размер над 1000 лв.
Издаването на информационния лист по въпроса на референдумасе организира и финансира от Министерския съвет.
Общините трябва да предоставят безвъзмездно на участниците в информационно-разяснителната кампания подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума.
ЦИК

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010