Започва нов конкурс за приватизацията на БДЖ

16 Ноември, 2012 - 14:25 - Klassa.bg Rss - всички новини

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 2 325 087 дяла, представляващи 100% от капитала на “БДЖ – Товарни превози” АД, София, собственост на “Холдинг – БДЖ” ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на агенцията. Конкурсът е обявен с решение от днес. Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, се закупува в срок до 30 дни от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
Информационният меморандум ще бъде предоставен за закупуване на лица, закупили конкурсна документация, които отговарят на следните предварителни квалификационни изисквания:
Стратегически инвеститор, който кумулативно отговаря на следните изисквания:
1.Да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице, съгласно законодателството на съответната държава;
2.Да осъществява дейност по извършване на железопътни превози на товари за последните пет години и да притежава:
- лиценз за извършване на железопътни транспортни услуги и/или друг еквивалентен документ, съгласно законодателството на съответната държава и
- сертификат за безопасност и/или друг еквивалентен документ, съгласно законодателството на съответната държава
3.Размерът на приходите от дейността по-горе за всяка от последните три (3) финансови години, съгласно изготвените одитирани годишни финансови отчети, трябва да възлиза минимум на 100 000 000 евро или равностойността им лева;
Финансов инвеститор, който кумулативно отговаря на следните изисквания:
1.Да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице, съгласно законодателството на съответната държава;
2.Да управлява финансови активи и/или да притежава дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 400 000 000 евро или равностойността им в лева, както за всяка от последните три финансови години, съгласно изготвените одитирани годишни финансови отчети, така и към датата на подаване на документите за доказване на съответствие с предварителните квалификационни изисквания.
Срокът за подаване на обвързващи оферти е до 15.00 часа на 82-я ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, а депозитът за участие е в размер на 20 000 000 евро или равностойността им в лева.
Не се допускат до участие в конкурса консорциуми (във формата на търговски или граждански дружества, съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), офшорни дружества, както и лица, които имат непогасени, изискуеми публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010