Държавният дълг е нараснал с 560 млн евро

25 Август, 2012 - 13:09 - Klassa.bg Rss - всички новини

Дългът на българската държава е нараснал с 560,9 млн. евро в номинална стойност през 2011 г. спрямо 2010 г. Това съобщи Министерството на финансите.
Номиналният размер на държавния дълг в края на 2011 г. възлиза на 5945,9 млн. евро, от които 3487,6 млн. евро външен и 2458,3 млн. евро вътрешен дълг.
Нарастването на дълга се дължи преди всичко на полученото през годината ново вътрешно и външно финансиране, както и отчетените валутнокурсови разлики при преоценката на дълга, обясняват от ведомството.
Делът на държавния дълг към БВП в края на 2011 г. възлиза на 15,5%
Във валутната структура на държавния дълг се запазва тенденцията към увеличаване на относителния дял на дълговите инструменти деноминирани в лева, което допринася за минимизиране на рисковете, произтичащи от промяна на валутните курсове на международните капиталови пазари.
В края на 2011 г. валутната структура на дълга достига следните стойности: 53,3% - в евро; 28,6% - в левове; 15,6% - в щатски долари; 2,5% - в други валути.
По отношение на лихвената структура на държавния дълг се запазва превесът на дълга с фиксирани лихвени проценти - 82,4%. Дългът с плаващи лихви заема 17,6% от общия размер на държавния дълг.
Към края на 2011 година размерът на държавногарантирания дълг възлиза на 612,1 млн. евро, в това число 606,0 млн. евро външен и 6,1 млн. евро вътрешен държавногарантиран дълг.
В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 25 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на 2010 г., което е продиктувано, както от по-малко усвоени средства през годината по вече подписани кредитни споразумения, така и на извършените през годината погашения по държавногарантираните заеми.
Съотношението държавногарантиран дълг към Брутния вътрешен продукт (БВП) е 1,6%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010