Националният статистически институт отчете сериозен ръст на безработните от 10% за година и през второто тримесечие на 2012 година без работа са вече 409 500 души, от които 242 700 мъже и 166 800 жени. Коефициентът на безработица бележи ръст от 1.1 процентни пункта и през второто тримесечие на 2012 година е 12.3%, като при мъжете нараства с 1.5 процентни пункта, а при жените - с 0.7 процентни пункта, достигайки съответно 13.7 и 10.8%.   Продължително безработни за една или повече години са 227 900 души или 55.6% от всички безработни, като в сравнение с второто тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 9.8%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и достига 6.9% през второто тримесечие на тази година.   През второто тримесечие на 2012 година от общия брой на безработните 338 500 души или 82.7% са имали предишна работа, а 71 000 или 17.3% търсят първа работа.   В сравнение с второто тримесечие на 2011 година броят на заетите намалява с 32 300 души или с 1.1%.   През периода второ тримесечие 2011 - второ тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава само при мъжете. Броят на заетите мъже намалява с 2.1%, а относителният им дял от всички мъже на 15 и повече навършени години - с 0.6 процентни пункта.   От всички заети през второто тримесечие на 2012 г. 1 528 700 или (52.5%) са мъже и 1 385 000 (47.5%) са жени.   С висше образование са 814 100 души или 27.9% от всички заети лица, със средно - 1 773 100 (60.9%) и с основно или по-ниско – 326 500 (11.2%). В сравнение с второто тримесечие на 2011 година намаление се наблюдава както в броя на заетите с основно и по-ниско образование, така и на тези с висше образование.   От общия брой заети 3.5% (102 400 души ) са работодатели, 7.3% (212 700 души) - самостоятелно заети , 88.4% (2 576 800) - наети лица, и 0.7% (21 800 ) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 860 000 (72.2%) работят в частния сектор, а 716 800 (27.8%) - в обществения.   През второто тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 812 400 (62.2%) от заетите лица, в индустрията – 907 200 души или 31.1%, а в селското, горското и рибното стопанство – 194 100 души (6.7%).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010