Контролът на Европейската сметна палата (EСП) е насочен към ефикасността на системата за контрол на производството на биологични продукти и към изпълнението на функциите на различните институции, участващи в този процес, както по отношение на системата за контрол в самия ЕС, така и при управлението на режимите на внос, действащи към момента, съобщи пресслужбата на ЕСП, цитирана от economynews.bg. Тези институции са Европейската комисия /ЕК/ и компетентните органи, органите по акредитация и контролните органи в държавите членки.
Според комисията винаги когато потребителите в ЕС купуват, например биологично отгледана ябълка или биологично добито говеждо месо, те могат да бъдат уверени, че при производството на продуктите са спазени строги правила. Системата за контрол на биологичните продукти, която е заложена в регламентите на ЕС, има за цел да гарантира, че при производствените процеси и отглеждането се спазват биологичните принципи. За продуктите, произхождащи от ЕС, държавите членки трябва да изградят система на проверки. Контролните органи, извършващи тези проверки на нивото на отделните оператори производители, преработватели или вносители, са основният елемент на системата.
Биопродукти, произведени извън ЕС, могат да бъдат признати за такива, ако правилата за тяхното производство и действащата система за контрол се считат за равностойни на тези, които се прилагат в ЕС.
Сметната палата отбелязва още, че недостатъците, установени при нейния одит, трябва да бъдат отстранени, за да се предостави достатъчна увереност, че системата функционира ефикасно, и за да не се нарушава доверието на потребителите. В специалния доклад на ЕСП се заключава, че много компетентни органи в държавите членки не изпълняват в достатъчна степен своята надзорна функция спрямо контролните органи. В резултат на това някои контролни органи не отговарят на редица изисквания на Евросъюза и не се възползват от възможността да приложат съществуващи добри практики.
През юни 2007 г. Европейският съвет на министрите на земеделието прие нов регламент на Съвета за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Той съдържа ясно определени цели, принципи и общи правила за биологично производство и се прилага за живи или непреработени продукти, преработени продукти, фуражи, посадъчен и посевен материал. В регламента влизат и дивите растения и водорасли, но не и продуктите от лов и риболов на диви животни.
Акцентът е поставен върху опазването на околната среда, биологичното разнообразие и високите стандарти за защита на животните. Биологичното производство не трябва да нарушава естествените системи и цикли. Трябва да се постигне възможно най-устойчиво производство с помощта на биологични и механични производствени процеси, чрез свързано със земята производство и без използване на генетично модифицирани организми (ГМО).
В биологичното земеделие затворени цикли с използване на вътрешни ресурси се предпочитат пред отворените цикли, снабдявани с външни ресурси. В идеалния случай външните ресурси трябва да бъдат ограничени до биологични ресурси от други биологични ферми, естествени или естествено добити материали и слаборазтворими минерални торове. В изключителни случаи обаче, когато няма подходящи алтернативи, се допуска използването на химични синтетични ресурси. Разрешават се само тези ресурси, които са включени в списъците, посочени в приложението на регламента на комисията, след като са преминали цялостна експертна оценка от комисията и държавите членки.
Тъй като ЕС се разширява от най-северния край на Европа надолу към Южна и Източна Европа, местните климатични, културни или структурни промени могат да бъдат компенсирани чрез правила за предвидима гъвкавост.
Само храните, които съдържат най-малко 95% биологични съставки, могат да бъдат етикетирани като „биологични“. Биологичните съставки в небиологичните храни могат да бъдат включени като „биологични“ в списъка със съставките, при условие че тези храни са произведени в съответствие с биологичното законодателство. За по-голяма прозрачност се изисква обозначаване на кода на контролния орган.
В периода от 2001 г. до провеждането на одита на Сметната палата комисията не е проверявала системите за контрол на държавите членки. Компетентните органи в държавите членки срещат трудности и в гарантирането на възможностите за проследяване на биологичните продукти на територията, която се намира под тяхна юрисдикция. В същото време при продуктите, които преминават през различни граници, възможностите за проследяване се затрудняват допълнително.
При вносните биологични продукти също се установяват слабости в системата за прилагане на различни режими на внос. Специалният доклад прави редица препоръки за отстраняване на слабостите.
Комисията като цяло е съгласна с препоръките на Сметната палата и заявява, че ще следва тези препоръки. Това ще се осъществява и като се извършват специфични одити на системите за контрол върху биологичното производство от 2012 г. чрез хранителната и ветеринарната служба. Производството на биологични продукти е съвкупна система за управление на земеделието и производството на храни, насочена към развитие на устойчиво земеделие, производство на висококачествени продукти и прилагане на процеси, които не вредят на околната среда и човешкото здраве, здравето на растенията или здравето на животните и хуманното отношение към тях.
Обозначаването на даден продукт като биологичен зависи от това, дали при производството му е приложена тази система, а не зависи само от характеристиките на самия продукт. Пазарът на биологични продукти се развива бързо и през последните две десетилетия отчита годишен ръст от над 10%. Европейският пазар на биологични продукти се равнява на около 20 милиарда евро годишно, което е около 1,5% от целия пазар на хранителни продукти.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010