БНБ: Не чакайте остър спад на лихвите по кредитите

7 Юни, 2012 - 17:31 - Klassa.bg Rss - всички новини

През второто и третото тримесечие на 2012 г. Българска народна банка (БНБ) очаква много слабо понижение на лихвите по депозитите, но същевременно нестабилността и несигурността на международните финансови пазари ще бъдат фактор, ограничаващ възможното намаление на лихвите по кредитите. Това се казва в тримесечния икономически преглед на трезора, публикуван на сайта на БНБ.
Търсенето на кредити от своя страна се е понижило от влошаването на международната конюнктура и ниската инвестиционна активност на предприятията. Потиснатото търсене на кредити от страна на домакинствата продължава да се обуславя от несигурност относно бъдещите им доходи и от задълбочаване на негативните тенденции на трудовия пазар, отчитат експертите на БНБ. Според обобщените резултати от анкетата на централната банка за кредитната активност през първото тримесечие на 2012 г. при предприятията търсенето на краткосрочни кредити (с цел покриване на нуждите от оборотни средства) продължава да нараства, но в по-умерена степен, докато при търсенето на дългосрочни кредити (с инвестиционна цел) се отчита понижение спрямо предходното тримесечие. През периода стандартите на банките за одобряване на заеми за предприятия се затягат, но в по-малка
степен спрямо предходното тримесечие, а се облекчават за потребителските и жилищните кредити за домакинствата. Посочените от кредитните институции основни фактори за
затягането на стандартите са бизнес климатът в отраслите с голям дял в кредитния портфейл на банката, състоянието на макроикономическата среда, рискът, свързан с обезпечението, както и кредитният риск. Банките изразяват очаквания за повишаване на търсенето на кредити през второто тримесечие на 2012 г. от страна както на предприятията,
така и на домакинствата. Очакванията за кредитните стандарти през второто тримесечие на 2012 г. са за продължаващо облекчаване по отношение на кредитите за домакинствата и запазването им без промяна при кредитите за предприятията. Към края на март 2012 г. вземанията на банките от домакинствата са намалели със 190,8 млн. лв. на годишна база, като при овърдрафт и потребителски кредити намалението е било със 169,9 млн. лв. и с 94,8 млн. лв. съответно. Жилищните кредити пък са отчели покачване с 50 млн. лв., сочат данните на БНБ.
По отношение на депозитите се запазва тенденцията към нарастване, като рисковете пред прогнозата са свързани с несигурността по отношение на скоростта на възстановяване на икономическата активност. През първото тримесечие на 2012 г. среднопретегленият лихвен процент по новодоговорени срочни депозити се е понижил с 16 базисни точки до 4,2% спрямо предходното тримесечие. По валути при лихвите по депозитите в щатски долари се наблюдава спад с 33 базисни точки до 2,0%, докато тези в евро се повишават със 7 базисни точки до 4,3%. Лихвите по левовите депозити леко се понижават до 4,6%. На годишна база към март среднопретеглената лихва по депозитите спадна с 12 базисни точки.
През второто и третото тримесечие на 2012 г. очакваме лихвените проценти по влоговете да продължат слабо да се понижават заради високата ликвидност на банковата система при умерена кредитна активност на банките и запазване на високата норма на спестяване на домакинствата и корпоративния сектор, посочват в доклада си от БНБ.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010