Министерски съвет одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи", което ще се проведе на 7- 8 юни 2012 г. в Люксембург, предаде репортер на БГНЕС.

По Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, България има ясна позиция: настоящият Проект постига в голяма степен общата цел - да се доизгради европейското пространство на правосъдие, като се премахнат оставащите пречки пред свободното движение на съдебните решения в съответствие с принципа на взаимно признаване. Предложените текстове ще спомогнат за улесняване на трансграничните съдебни производства. Това ще подпомогне създаването на необходимата правна среда за възстановяване на европейската икономика.
По Предложението за решение на Съвета за изпълнение на Регламент по отношение на приемането на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013-2018 г, България смята, че успешното и навременно приключване на този процес ще гарантира ефективната дейност на Агенцията, която ще може да работи по собствена инициатива.
По Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите, България счита, че предложението за регламент на Комисия ще постигне основната си цел - преодоляването на пречките при трансграничното договаряне, които произтичат от различията в националните закони. Предложението е необходимо за разширяването на вътрешния пазар. Същевременно българската страна настоява, че трябва да продължи работата в посока уеднаквяване нивото на защита на потребителите в проекта с нивото на защита на потребителите в специалното европейско законодателство.
По точките от дневния ред, които са от компетентност на Министерството на вътрешните работи, правителството даде мандат на министъра на вътрешните работи да представи позицията на страната ни.
Предмет на дискусията на заседанието ще бъдат следните теми: Управление на Шенгенското пространство - общ подход. Предложение за Регламент за създаване на механизъм за оценка по Шенген; Предложение за Регламент за изменение на Кодекс на шенгенските граници;
Комуникация от ЕК до Европейския парламент и Съвета: Шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство 1 ноември 2011 -30 април 2012; Проект на Заключения на Съвета относно глобален алианс срещу сексуалното посегателство над с деца в интернет;
Проект на Заключения на Съвета относно засиленото и по-ефективно използване на информационната система на Европол в борбата с трансграничната престъпност; Стратегия на ЕС за борба с тероризма - документ за обсъждане; Проект на Директива на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в ЕС; Прилагане на Общата рамка за действителна и практическа солидарност с държавите-членки, изложени на особено силен натиск, предизвикан от смесени миграционни потоци; Обща европейска система за убежище - актуално състояние/насочващ дебат. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010