МС прие стратегия за превенция на престъпността

24 Април, 2012 - 11:44 - Klassa.bg Rss - всички новини

Правителството прие Стратегия за превенция на престъпността (2012-2020), предаде репортер на БГНЕС.

Нейната основна цел е да създаде политическа рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на правителствената политика в областта на превенцията на престъпността. Очаква се това да доведе до намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие, намаляване на дела на престъпленията с висока обществена опасност и честота на извършване, повишаване доверието на гражданите към институциите и насърчаване участието им при реализиране на превантивните политики, стимулиране на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и предвидима бизнес среда.
В анализа към стратегията се посочва, че през последните години престъпността се характеризира с негативна динамика на количествените и качествените си параметри, за което в голяма степен допринасят кризисните процеси в сферата на икономиката и социалния живот. Нереализираните през годините политики в областта на икономиката, социалната сфера, образованието и културата са натрупали значими обществени негативи, генериращи престъпни действия. Това налага активизиране на противодействието на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за недопускане настъпването на неблагоприятни прояви в нейното развитие. На превенцията се гледа като на най-ефективният способ за противодействие на престъпността. Тя включва комплекс от мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на криминогенните и виктимогенните фактори.
Данните от полицейската статистика показват, че в периода 2007-2011 г. в страната са регистрирани средногодишно 134 519 престъпления. От тях 47,6% са разкрити. Запазва се тенденцията най-висок да е делът на престъпленията против собствеността – 47,5%, следвани от престъпления, свързани с оръжия и боеприпаси, палежи, наркотици, посегателства върху МПС и транспортни престъпления. Престъпленията срещу личността запазват ниския си дял – 6,3 на сто.
Традиционно мъжете са със значително по-висока криминална активност в сравнение с жените – около 90% от престъпленията са извършени от тях. Групата на 18-30 годишните е с най-висок дял извършени престъпления в сравнение с другите групи – 47,1 на сто. Сравнително висок е и делът на рецидива – лицата с минали осъждания са над една трета (35,6%) от извършителите. Почти 20% от извършителите са безработни, преобладават неграмотните и лицата с ниско образование. Устойчив криминогенен фактор е злоупотребата с алкохол, особено при насилствените престъпления. Повече от три четвърти от престъпленията се извършват в градовете.
Въз основа на тези данни стратегията извежда няколко основни приоритета. Превенцията на престъпленията против личността се постига чрез осъществяване на активна дейност за установяване причините и условията, способстващи извършването на престъпления против личността, с цел своевременното им отстраняване или ограничаване; мотивиране на гражданите за разрешаване на възникналите конфликти по законен път; запознаването им с модели за безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации и др. Превенцията на престъпленията против собствеността постига целите си чрез обвързването й с провежданите програми за насърчаване на трудовата заетост; установяването на лица, замислящи или извършващи престъпления против собствеността и осъществяване на активна превантивна дейност по отношение на тях; информиране на гражданите за начините и средствата, чрез които могат да защитят от престъпни посегателства своето имущество и т. н.
Ефективна превенция в семейството е възможна чрез работа със семейства в риск от криминализиране, подпомагане на семействата с тежки социални проблеми, разработване и реализиране на програми за превенция на домашното насилие, детската агресия, детската виктимизация и др. Насоките за превенция в общността са идентифициране на специфичните криминогенни и виктимогенни фактори, които действат в нея; използване на потенциала на общността и на нейните неформални лидери; утвърждаване в отделните общности на традиционната за обществото ни етническа и религиозна толерантност. Превенцията сред децата и младежите е предпоставка за ограничаване на общата престъпност и грижа за бъдещето на нация. Основните насоки тук са подпомагане на многодетните семейства с цел получаване на адекватни родителски грижи и предотвратяване попадането на децата в криминогенен и виктимогенен риск; превенция на употребата на наркотици и злоупотребата с алкохол; разработване на програми за подпомагане на професионалната реализация на младежите, структуриране на свободното им време и др.
За превенция на зависимостите се предлага разработване и реализиране на програми за борба с алкохолизма, за превенция на наркоманията, за активно спортуване като алтернатива на зависимостите при децата и младежите и т. н. Образователните политики и научните изследвания също са разгледани в като средства за ефективна превенция. Стратегията посочва и основните лица и групи в риск да станат жертви или да извършат престъпление, спрямо които трябва да се предприемат целенасочени действия.
Изпълнението на Стратегията ще се финансира от държавния бюджет чрез бюджетите на съответните институции и от финансовите инструменти на Европейския съюз. Предвижда се Министерският съвет да приема годишни планове за прилагането й. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010