Синдикатите не харесаха подготвения от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол договор за продажбата на "БДЖ-Товарни превози" и смятат, че са твърде ниски заложените в него неустойки към бъдещия купувач на предприятието, ако намали персонала под определения минимум. От КНСБ заявиха, че определената глоба от една минимална годишна работна заплата за оставено незаето работно място от записаната в приватизационния договор бройка е много малка. Профсъюзът предлагат неустойката да е средногодишната работна заплата за дружеството за 2011 г. или спрямо средногодишната работна заплата за дружеството за годината, в която е открито нарушението.   КНСБ предлага клаузата за запазване числеността на персонала за срок от три години от приключване на сделката да не се определя на база сключения Колективен трудов договор. Изходната база за сравнение да е средносписъчната численост на персонала за 2011 г., предлагат синдикатите.   Неустойката от 200 000 евро годишно за неизпълнение на клаузата за поддържане на разходите за труд също е твърде ниска, смятат от КНСБ. Те предлагат тя да бъде в размер на 10% от Фонд работна заплата за 2011 г.   Санкциите по отношение на броя работни места и разходите за труд да са спрямо период за следприватизационен контрол от 5 години, предлагат още синдикатите. Липсва информация за глобите при неспазване на клаузата за запазване предмета на дейност на дружеството за срок от 10 години. Тук би трябвало да се предвиди дори разваляне на приватизационния договор.   Синдикатите са недоволни от факта, че от купувача се изискват инвестиции само за първата година. Те смятат, че трябва да има задължение за извършване на инвестиции, насочени към основната дейност поради лошото техническо състояние на подвижния състав. Инвестициите трябва да са в ремонт на локомотиви, вагони и подобряване условията на труд.   Предложението е да се задължи купувачът да инвестира около 50 млн. лв. в рамките на три до петгодишен период, придружени със съответните неустойки при неизпълнение на клаузата. Половината от инвестициите трябва да бъдат вложени още през първата година. Неустойката трябва да е в размер на неизвършените за отчетната година инвестиции с евентуални лихви за просрочие.   Срещите на синдикатите с потенциалните купувачи, подали обвързващи оферти, трябва да са елемент от задължителните изисквания на конкурсната документация, искат от КНСБ. Профсъюзите предлагат неустойката за всяка година неподписан Колективен трудов договор да е 200 000 евро.   КНСБ предлага включване на клауза за запазване на договорените социални придобивки по КТД – 2011 като минимален стандарт, за срок от 5 години след приватизацията и съответно санкция при неизпълнение в размер на 200 000 евро за всеки КТД, за който е допуснато нарушението.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010