Неустойката за нарушение на клаузата за числеността на персонала в размер на минималната годишна работна заплата за страната за всяко незаето работно място, е твърде ниска, се казва в становище на КНСБ за запазване на работните места, доходите и социалните плащания в предстоящата процедура за приватизация на "БДЖ – Товарни превози" ЕООД, съобщиха синдикатите.

От КНСБ предлагат неустойката да е в размер на средногодишната работна заплата за дружеството за 2011г. или спрямо средногодишната работна заплата за дружеството за съответната отчетна за следприватизационния контрол, година, в която е открито нарушението.
В Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол се проведе среща на ръководствата на КНСБ, Синдиката на българските железничари и Съюза на транспортните синдикати в България с членовете на Надзорния съвет на агенцията и изпълнителния й директор Емил Караниколов. На срещата от страна на КНСБ бе представено становище за запазване на работните места, доходите и социалните плащания в предстоящата процедура за приватизация на "БДЖ – Товарни превози" ЕООД.
"По повод писмо на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /изх. № 92-00-01-14/26.03. 2012г./ до Централата на КНСБ, ръководството на КНСБ, след извършения анализ, счита за необходимо да направи следните предложения: клаузата за запазване числеността на персонала за срок от три години от приключване на сделката, неправилно е отнесена към числеността, съгласно сключения КТД. Такава връзка не съществува. Предлагаме изходната база за сравнение да е средносписъчната численост на персонала за 2011 г. ;
Неустойката от 200 000 евро годишно за неизпълнение на клаузата за поддържане на разходите за труд също е твърде ниска. Предлагаме тя да бъде в размер на 10% от ФРЗ за 2011 година. Предлагаме санкциите по отношение на броя работни места и разходите за труд да са спрямо период за следприватизационен контрол от 5 години. Липсва информация за санкциите при неспазване на клаузата за запазване предмета на дейност на дружеството за срок от 10 години. Според нас, тук би могло да се предвиди дори и санкция, като разваляне на приватизационния договор.
Изискват се инвестиции само за първата година. Според нас, трябва да има задължение за извършване на инвестиции, насочени към основната дейност поради лошото техническо състояние на подвижния състав. Предлагаме да се инвестира в ремонт на локомотиви, вагони и подобряване условията на труд. Да има задължение за извършване на инвестиции в размер на около 50 млн. лв. в рамките на три до петгодишен период, придружени със съответните неустойки при неизпълнение на клаузата. За нас, половината от инвестициите трябва да бъдат вложени още през първата година. Неустойката трябва да е в размер на неизвършените за отчетната година инвестиции с евентуални лихви за просрочие. Срещите на синдикатите с потенциалните купувачи, подали обвързващи оферти, трябва да са елемент от задължителните изисквания на конкурсната документация. Текстът от писмото на АПСК "Купувачът да осигури Дружеството да изпълнява действащия КТД, по който то е страна" да се замени с "Купувачът да се ангажира с осъществяване на работещ, ефективен и траен социален диалог, защитен чрез подписване на КТД, всеки със срок до две години, за период най-малко до изтичане на десетата година от приватизацията". Предлагаме неустойката за всяка година неподписан КТД да е 200 000 евро.
Предлагаме включване на клауза за запазване на договорените социални придобивки по КТД – 2011 като минимален стандарт, за срок от 5 години след приватизацията и съответно санкция при неизпълнение в размер на 200 000 евро за всеки КТД, за който е допуснато нарушението. Предлагаме към задълженията на купувача " да спазва изискванията на трудовото законодателство на Р България, Закона за здравето, както и относимите норми на правото на Европейския съюз" да се допълни " и Закона за безопасни и здравословни условия на труд – ЗЗБУТ"" се казва още в становището на КНСБ.
Синдикатите настояват преди отразяване на социалните клаузи и неустойките в конкурсната документация, да проведем срещи с Надзорния и Изпълнителния съвет на АПСК за уточняване на крайните текстове. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010