По данни на административната статистика на Агенцията по заетостта (АЗ) през 2011 г. средномесечният брой на регистрираните в бюрата по труда безработни младежи до 29 г. включва 63 690 лица. Те са само със 190 лица повече от 2010 г., съобщиха от Агенцията по заетостта.

Според наблюдението на работната сила на НСИ безработните младежи за 2011 г. (15-24 г.) са 64.9 хиляди. Между данните на АЗ и на НСИ за безработните младежи съществува известна разлика, която произтича от методологията на изчисление. В наблюдението на работната сила лицата, които се интервюират, се самоопределят като безработни или заети, докато АЗ отчита безработните, само ако са се регистрирали в бюрата по труда.
Младежката безработица е във фокуса на обществото и правителството, особено в условията на криза. Поради тази причина младежите са основна целева група на активната политика на пазара на труда през последните години. Политиката по заетостта предоставя възможности за реализация на пазара на труда на младите хора и ограничаване на безработицата сред тях, маргинализацията и социалната им изолация.
Агенцията по заетостта приоритетно устройва младежите до 29 години на първичния пазар и ги включва в активни програми и мерки за заетост, както и в схеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП "РЧР"). В резултат на тези действия, през 2011 г. близо 44 хиляди безработни младежи са започнали работа. Те се увеличават с 4 500 лица или с 11.4% спрямо 2010 г.
На първичния пазар са започнали работа почти 14 хиляди безработни младежи до 29-годишна възраст. Чрез включване в програми, мерки за заетост и в схеми по ОП "РЧР" на почти 30 хиляди младежи (безработни и заети) е осигурено обучение или заетост.
Само в схемите на ОП "РЧР", финансирана със средства на Европейския социален фонд, са включени близо 20 хиляди младежи до 29-годишна възраст, както следва: в обучение по схемите на ОП "РЧР" "Аз мога", "Аз мога повече", "Адаптивност" и "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" са включени над 13 хиляди заети младежи.
Около 3 хиляди безработни младежи са включени в обучение по схемите "Развитие", "Отново на работа" и "Подкрепа за предприемчивите българи", като голяма част от тях – близо 2 500 безработни, са включени в заетост след обучението. В схема "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", предоставяща възможност на младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование да стажуват при работодател на позиция, релевантна спрямо придобитото образование, са включени 916 младежи.
В обучение и субсидирана заетост по програми и по мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), реализирани със средства от държавния бюджет, са включени над 10 хиляди младежи до 29 години. Безработните младежи до 29-годишна възраст са единствени бенефициенти по някои програми и мерки от ЗНЗ: за осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, и за да се улесни преходът между образование и заетост, от години успешно се реализира програма "Старт на кариерата". През 2011 г. в програмата са включени 1 040 лица.
Проектът "Това е моят шанс да намеря себе си" предоставя възможност на безработни младежи на възраст до 29 години, с основно и по-ниско образование, да придобият различни занаятчийски умения, съответстващи на тяхното желание и мотивация. През годината в обучение са включени 418 души, на работа са постъпили 229 безработни. В ЗНЗ специално са регламентирани насърчителни мерки, които стимулират работодателите да разкриват работни места и да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст, като по този начин се подпомага трудовата им реализация. В изпълнение на мерките по чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗНЗ през 2011 г. е субсидирана заетостта на 1 067 младежи.
Държавата насърчава работодателите да разкриват работни места за стажуване за младежи без работа (чл. 41 от ЗНЗ), като в мярката през 2011 г. са включени 504 безработни младежи. През 2011 г. по-голям брой безработни младежи до 29-годишна възраст са включени и в следните Национални програми и мерки от ЗНЗ: Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" - общо 4 426 лица; Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" - общо 719 лица; Национална програма "Нова възможност за заетост" - общо 282 лица; регионални и браншови програми за обучение и заетост - общо 269 лица; за самотни родители или майки с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) - общо 225 лица; Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания - общо 198 лица; проект "Реализация" - общо 180 лица; за майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - общо 151 лица; други програми, които се реализират чрез партньорството на дирекциите "Бюро по труда" - общо 126 лица; програма "Красива България" - общо 101 лица; за лица, наети за чиракуване (чл. 55 г. от ЗНЗ) - общо 100 лица; насърчаване на работодателите да разкриват "зелени работни места" (чл. 55 д от ЗНЗ) - общо 93 лица.
Агенцията насърчава неактивните младежи да се регистрират в бюрата по труда, с цел устройването им на работа. До настоящия момент са разкрити и функционират над 400 изнесени работни места, които се обслужват от мобилни екипи на бюрата по труда. Служители от бюрата по труда посещават отдалечени населени места, където информират и консултират живеещите там, включително млади хора, за възможността да ползват услугите за обучение и заетост. Това е допълнителна мярка за активиране на неактивните безработни младежи да ползват услугите на бюрата по труда. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010