Новата водна стратегия, която разработва правителството, е с хоризонт до 2035 г. У нас съществуват три сценария за развитие на водния сектор. При първия остава действащото положение. Вторият сценарий предвижда засилване ролята на държавата. Третият е свързан със засилване на ролята на частния сектор. След задълбочени анализи избрахме втория вариант. Моето убеждение е, че това е правилното решение, защото става въпрос за стратегически важни услуги за населението. Предлагаме всички язовири да станат публична общинска или публична държавна собственост. Въвежда се принципът всички от тях, които се ползват за водоснабдителни нужди на населението и за хидроенергийни цели, да се управляват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез оператора "Язовири и каскади". Всички големи язовири, които се използват за напояване, да се управляват от министъра на земеделието и храните чрез оператора "Напоителни системи". Общините, които не могат да поддържат общинските язовири на своя територия, ще имат право да се откажат от тях. Те ще се прехвърлят към МЗХ, тъй като се използват основно за рибарство и напояване. За техническото състояние на дигите и напоителните системи отговорността ще бъде изцяло на МЗХ. Всички сондажи за черпене от подземните води и довеждащи водоснабдителни водопроводи до населените места също ще станат публична държавна собственост, като отговорно за тях ще бъде МРРБ.
Посочените министерства и общините като собственици ще са длъжни да определят оператор за всяко съоръжение. МОСВ и регионалните му структури ще продължат да отговарят за регулиране на водовземането и за контрол на качеството на повърхностните и подземните води.Трябват най-малко 12,5 млрд. лв., за да не се разрушат системите
След 50-60 години водата ще стане една от най-търсените стоки в целия свят и ще има недостиг. Задачата ни е да запазим ресурса на страната и да осигурим информация за това. Целта ни е да следим и всички източници на отпадъчни води, да се прекрати изпускането им и да постигнем добро състояние на реките в България. Отпадна вариантът за засилване ролята на публичните власти, като всички съоръжения бъдат подчинени на една държавна компания, тъй като се изисква много по-дълго време за реформи. Чрез Оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ ще бъдат финансирани подобряване на уменията на ВиК операторите и въвеждане на информационните технологии в управлението.
Средно около 60% от водата сега се губят. Анализът за състоянието на водните съоръжения ни стресна. Голяма част от тях са строени между 1950 г. и 1980 г. и затова има крещяща нужда от тяхната подмяна. Ако това не се случи, на много места ще се окажем в ситуация да имаме вода, която обаче не може да стигне до потребителите. При подготовката на стратегията бяха направени много финансови анализи. Те показват, че са необходими минимум 12,5 млрд. лева, така че системите да не продължават да се разрушават. Имаме междинен вариант от около 20 млрд. лева, при който може да се достигне добро състояние на инфраструктурата. При 40 млрд. лева може да се достигне висок стандарт на съоръженията, с минимални загуби на вода и изграждане на канализация в цялата страна. Такъв стандарт имат много малко държави, едва ли можем да постигнем това, тъй като ще излезе скъпо на потребителите и бизнеса. Анализите показват, че не се очертава недостиг на вода до 2035 г. Задават се екстремно сухи и екстремно влажни сезони
Социологическо проучване показва, че голяма част от хората са склонни на повишение на цените, ако знаят, че качеството на снабдяване ще се подобри и няма да има воден режим. Цената на ВиК услугите ще е една и съща на територията на един регион. Залага се принципът един оператор - едни цени за всички потребители, независимо дали става въпрос за цени за напояване, канализация, хидроенергетика. Смятаме при необходимост да се въведе и програма за водно подпомагане, както има програма за енергийно подпомагане. Както се смята, че услугата по електроснабдяване е жизненоважна за хората и за нея има помощи, така и за услугата водоснабдяване трябва да има подпомагане.Пред БТА

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010