АДФИ: Законно е да има финансова инспекция на КФН

23 Март, 2012 - 12:43 - Klassa.bg Rss - всички новини

На 19 март със заповед на директора на АДФИ е възложена финансова инспекция на КФН въз основа на постъпили сигнали, съдържащи данни за нарушения в областта на бюджетната, финансово-стопанската и отчетна дейност на Комисията, припомнят от Финансовата инспекция.
На 20 март 2012 г. заповедта е връчена на главния секретар на Комисията, след което на финансовия инспектор е отказан достъп за извършване на финансова инспекция. От страна на КФН беше изразено становище, че не е налице правно основание за извършване на финансова инспекция от органите на АДФИ.
Комисията за финансов надзор е обект на финансова инспекция от органите на АДФИ като държавен орган, прилагащ бюджет, по смисъла на Закона за устройство на държавния бюджет. В този смисъл издадената заповед за възлагане на финансова инспекция е законосъобразна относно обекта на контрол:
АДФИ припомня, че КФН е специализиран държавен орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със самостоятелен бюджет - част от Републиканския бюджет, който се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за устройството на Държавния бюджет. Тези основни параметри на статута на КФН я определят като бюджетна организация по смисъла на Закона за държавната финансова инспекция. В обхвата на държавната финансова инспекция са включени всички бюджетни организации, независимо от това дали са органи на изпълнителната, законодателната или съдебната власт. Това включва и бюджетните организации, които са специализирани държавни органи, независими от изпълнителната власт при осъществяване на специфичната им дейност. В изпълнение на своите законови правомощия органите на АДФИ са извършвали финансови инспекции в различни органи на държавната власт, независимо от това дали те принадлежат към изпълнителната, законодателната или съдебната.
Финансова инспекция по никакъв начин не накърнява независимостта на КФН от страна на изпълнителната власт, чийто орган е АДФИ. Опасенията, свързани с това, са изцяло неоснователни. Възложената финансовата инспекция е за проверка за законосъобразност на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на разходването на бюджетни средства за допълнително материално стимулиране, награди и възнаграждения. Поставените задачи са в пълно съответствие с основната задача на АДФИ - извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки на лицата, изрично посочени в чл.4 от ЗДФИ. Проверките не засягат специфичната дейност на проверяваните организации и лица, в частност на Комисията, за която същата се отчита само пред Народното събрание.
Правомощията на органите на АДФИ да извършват последващи финансови инспекции не противоречат на разпоредбите на Закона за Комисията за финансов надзор, предвиждащи отчетът за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет на Комисията да бъдат проверявани от Сметната палата, заключават от финансовата инспекция.
БГНЕС припомня, че вчера председателят на КФН Стоян Мавродиев разпространи становище, че не е законно комисията да бъде проверявана от финансовата инспекция, а само от НС. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010