Община Долни чифлик в партньорство със сдружение "Форум гражданско общество" изпълнява проект "Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Долни чифлик" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", информират от общината.

Дейностите, които центърът осъществява, са свързани с предоставяне на комплекс от социални услуги на 40 лица от уязвими социални групи: спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности; социално-правни консултации; арттерапия и трудотерапия, курсове за квалификация и преквалификация. Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване", Компонент 2: Социални услуги за пълнолетни лица. Със свое Решение № 506 от 29.12.2009 г. ОС – Долни чифлик е дал съгласие да се предоставят безвъзмездно за целите по проекта помещения, които са собственост на община Долни чифлик: две стаи – билетен център и една зала – преградено фоайе, намиращи се сградата на Културния дом в Долни чифлик, друг общински имот, описан в АОС № 412 от 01.12.2009 г., както и в рамките на 5 години след финализиране на проекта да не се променя предназначението на имота. Продължителността на проекта е 14 месеца - от 01.01.2011 г. до 29.02.2012 г. Общата цел на проекта е свързана с подобряване качеството на живот на социално уязвимите групи (хора с увреждания, лица на пенсионна възраст, безработни, неграмотни, младежи над 18 г., представители на малцинствата и различните етноси) в община Долни чифлик, като им се позволи да продължат да водят независим начин на живот, дава им се право на избор, самоконтрол, независимост и достойнство, посредством различни дейности и организирани събития, насърчаващи самоуважението и самореализацията им. В Общинския план за развитие 2007-2013 г., както и в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. е планирано реализирането на социални услуги в общността за деца и възрастни. На територията на община Долни чифлик функционира и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в с. Рудник с капацитет 34 места. В общината има 129 регистрирани деца с увреждания и Центърът в Рудник е недостатъчен да обхване всички тези, които искат да ползват тази услуга. От друга страна, във вече създадената база на Центъра в Долни чифлик, може да продължи предоставянето на алтернативна социална услуга за деца и възрастни "Център за социална рехабилитация и интеграция" като делегирана от държавата дейност. С това ще се подпомогне интегрирането на целевите групи в обществения и културен живот на общността. /БГНЕС

/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010