СЕВ одобри три проекта на позиции за заседания на Съвета на ЕС

13 Феруари, 2012 - 18:45 - Klassa.bg Rss - всички новини

На днешното си 274-то заседание Съветът по европейските въпроси одобри проект на позиция за заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 17 февруари 2012 г. в Брюксел., съобщиха от преслужбата на правителството.

Основните теми, по които ще се проведе ориентационен дебат са: "Жените в управителните съвети" и Стратегия "Европа 2020". Въпреки че, средно за Европейския съюз (ЕС) жените са 60 % от ново-дипломираните студенти и 45 % от работната сила, тяхното участие в процеса на взимане на решения в икономиката, включително и в управителните съвети на търговските дружества, остава слабо. През 2010 г. жените не достигат дори скромните 12 % от членовете на управителни съвети в най-големите търговски дружества, чиито акции се търгуват на борсата и около 3 % от председателите на управителните съвети в ЕС. Според ЕК с подобно темпо ще бъде необходим още половин век, за да се достигне разумния баланс от поне 40 % представители на жени в управителните съвети на търговските дружества до 2020 г. Като поставя този въпрос в дневния ред на Съвета Датското председателство има намерение да даде възможност на министрите да споделят опит и да обсъдят какво може да се направи на национално и на равнище ЕС за преодоляване на проблема с недостатъчното представителство на жените в управителните съвети на търговските дружества. Като добра практика България може да отчете, че към 1 ноември 2011 г. процентът на жените членове на управителните съвети в дружествата с над 50 % държавно участие от системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (51 търговски дружества) е 43 %, с което е постигнат разумният баланс на представителство на половете.
Министрите ще одобрят и Заключения на Съвета относно приоритетите за действие в областта на заетостта и социалните политики: политически насоки за 2012 г. България изразява принципна подкрепа на проекта на Заключения на Съвета. Приоритетните области на действие, посочени в документа (повишаване атрактивността на заетостта, борба с високата младежка безработица, намаляване на продължителната безработица и др.) са приоритетни и за България. Мерки за тяхното адресиране са предложени за включване в актуализираната Национална програма за реформи на България за периода 2012 – 2020 г.
Вторият проект на позиция, който Съветът по европейските въпроси одобри е за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), който ще се проведе на 20 и 21 февруари 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия. И през двата дни, когато ще заседават последователно министрите на икономиката и министрите на науката на държавите-членки, ще се проведе политически дебат относно стратегията "Европа 2020" и годишния обзор на растежа за 2012 г. България ще се изкаже с акцент върху 3 от 5-те приоритета на годишния обзор на растежа за 2012 г., а именно: Провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа; Стимулиране на икономическия растеж и Борба с безработицата и социалните последици от кризата. През първия ден на заседанието, във формат министри на икономиката, ще се проведе ориентационен дебат по 3-те предложения за директиви относно обществените поръчки (пакет за обществените поръчки). Очаква се да бъдат подкрепени и две предложения за регламенти: относно европейските фондове за рисков капитал и относно европейските фондове за социално предприемачество, както и заключения по въпросите на разумното регулиране. България изразява подкрепата си за заявените мерки, като акцентира върху значението на навременното изпълнение на ангажимента на Съвета и Парламента до края на 2012 г. да бъдат приети предложенията включени в Програмата за действие за намаляване на административната тежест и в Aкта за единния пазар. През втория ден, с участието на министрите на науката, се предвижда ориентационен дебат по четирите предложения в рамките на програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". В частта относно Космическото пространство се предвижда дискусия по Съобщението на Комисията относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните операции от 2014 г. нататък. България заявява ангажираността си към европейската космическа политика. Предложени са 3 варианта за финансиране на програмата ГМОСС 2014 – 2020 г. извън многогодишната финансова рамка: създаване на специален фонд с финансовото участие на всички държави-членки въз основа на техния брутен национален доход; засилено сътрудничество, което включва държави-членки със засилен интерес към програмата и финансирането и отговорностите да се поделят с бизнес-структури. България подкрепя първия вариант – създаване на специален фонд с участието на всички държави-членки, като подчертава важността на навременния старт на функционирането на програмата.
Съветът по европейските въпроси одобри и позиция за заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси, което ще се състои на 21 февруаи 2012 г. в Брюксел. Сред темите, които ще бъдат дискутирани на заседанието са: подготовка за срещата на Г-20 на 24-26 февруари 2012 г. в Мексико; финансиране на борбата с климатичните промени; последващи действия след конференцията в Дърбан; освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за 2010 година; насоки за бюджета на ЕС за 2013 г.; предложения на ЕК за икономическо управление, т.нар. "2 pack"; Европейският семестър и др. По отношение на Европейския семестър (включително Пакта «Евро плюс») министрите ще приемат Заключения на Съвета като принос към Европейския съвет на 1-2 март 2012 г. България подкрепя заключенията на Съвета, които отразяват основните послания на Годишния преглед на растежа. Тези послания ще бъдат отразени в Националната програма за реформи и в Конвергентната програма на Република България, които ще бъдат изпратени на ЕК до средата на м. Април 2012 г., съгласно сроковете на Европейския семестър. /БГНЕС

/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010