НСИ: Хората с увреждания са по-онеправдани на пазара на труда

26 Януари, 2012 - 12:10 - Klassa.bg Rss - всички новини

Към 1.02.2011 г. икономически активни са 67 549 лица с увреждания на възраст 16 - 64 години. Коефициентът на икономическа активност на хората без увреждания на възраст 16 - 64 г. е 69.3% (72.2% за мъжете и 66.3% за жените), съобщиха от НСИ.

Икономически активни са 27.5% от мъжете и 26.7% от жените с увреждания. Значителни са разликите по отношение на участието на пазара на труда на хората с увреждания и на тези без увреждания. Към 1.02.2011 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 474 267 лица. От тях 9 039 са деца, а 465 228 са лицата на 16 и повече навършени години.
Информацията за лицата с увреждания има важно национално значение за формирането на политики в областта на интеграцията на хората с увреждания и техните семейства в икономическия и социалния живот. При проведеното през февруари 2011 г. 17-о преброяване на населението в страната бяха включени въпроси за установяване на броя на хората с увреждания.
Зададените въпроси бяха доброволни в съответствие със Закона за защита на личните данни, който определя като възможно събирането на лични данни по отношение на здравето само в случаите, когато лицето е дало своето съгласие за това .
Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане са лицата на 16 и повече навършени години, които имат експертно решение от Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) за извършена медицинска експертиза.
Деца до 16 години с вид и степен на увреждане са децата, които имат експертно решение от Детската експертна лекарска комисия (ДЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия за извършена медицинска екпертиза.
Трайно намалената работоспособност, съответно степента на увреждане, се определя в проценти спрямо възможностите на здравия човек.
Съгласно нормативната уредба в страната степента на трайно намалена работоспособност/степента на увреждане на лицата на 16 и повече години е групирана в следните интервали: до 50%; от 50 до 70%; от 71 до 90%; над 90%.
За децата степента на увреждане е групирана, както следва: до 50%; от 50 до 90%; над 90%.
Всички разпределения се отнасят за степента на трайно намалена работоспособност и/или степента на увреждане.
За анализ на разпространението на броя на хората с увреждания по различни социално-демографски характеристики се изчисляват коефициенти на интензитет. Показателят представлява отношение на броя на лицата с увреждания на 1 000 лица от съответното население, отговорили на доброволния въпрос.
На всеки 1 000 жени на възраст 16 и повече години 112 са с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане, а при мъжете - 96 на 1 000 от съответното население.
Сред момчетата на възраст до 16 години на всеки 1 000 момчета 18 са с увреждане. За момичетата показателят е 14 на 1 000 деца от съответното население.
Определящо за броя и относителния дял на лицата с увреждания в градовете и селата е разпределението на броя на населението в страната по местоживеене. Различни обаче са показателите за броя на лицата с увреждания на 1 000 души от съответното население.
За лицата на 16 и повече навършени години, живеещи в селата, на всеки 1 000 души 110 са с увреждания. В градовете трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 102 на 1 000 души.
Несъществена е разликата в показателите по местоживеене за децата. На 1 000 деца в градовете 16 са с увреждания, а в селата - 15.
С нарастване на възрастта се увеличава броят на лицата с увреждания. При децата до 16 години на всеки 1 000 души 16 са с увреждания, докато сред възрастното население на 80 и повече години показателят е 237 на 1 000.
В младите възрасти преобладава делът на мъжете с увреждания, докато във високите по-голям е делът на жените. Възрастовата група, в която се изравнява показателят "брой лица с увреждания" на 1 000 мъже и на 1 000 жени е 40 – 49 години (58 на 1 000 лица от съответното население). Във възрастовата група 50 - 59 години броят на хората с увреждания е 95 560. На всеки 1 000 души на тази възраст 128 са с увреждания. Най-голям е броят на лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане във възрастовата група 60 - 69 години - 129 465 лица. На 1 000 души от населението в тази възрастова група 184 са с увреждания.
С нарастване на възрастта се променя и структурата на хората с увреждания в зависимост от степента на увреждане. Сред най-младите на възраст 16 - 19 години най-голям е делът на лицата с трайно намалена работоспособност над 90% (31.1%). С увеличаване на възрастта делът на лицата с най-висока степен на трайно намалена работоспособност намалява до 16.0% във възрастовата група 50 - 59 години. След тази възраст отново се наблюдава увеличение, като сред най-възрастните хора с увреждания - над 80 години, повече от половината са с над 90% трайно намалена работоспособност (52.9%).
Най-ниската степен трайно намалена работоспособност е с най-ниски относителни дялове във всички възрастови групи. С увеличаване на възрастта намалява делът на хората с до 50% трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от 16.9% във възрастовата група 16 - 19 години до 5.1% при лицата на възраст 80 и повече години.
Всички данни от Преброяване 2011 за пазара на труда, в това число и за участието на хората с увреждания, се отнасят за икономическата активност през последната седмица на януари 2011 година. При изчисляване на показателите за сравнения и за анализ на пазара на труда на хората с увреждания е използвана съвкупността на лицата на възраст 16 - 64 години, отговорили на доброволния въпрос за наличие на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010