Специализираните институции са с капацитет средно по 55 деца с увреждания. В някои от тях живеят до 100 деца, което затруднява прилагането на индивидуален подход и качествена грижа, съобщават от проект "Детство за всички" към ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от европейския социален фонд към ЕС.

Деинституционализацията в България започна с подготовка за извеждането от институциите на децата с увреждания, защото те са най-уязвими и се нуждаят от спешни мерки за промяна на живота им. Около 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи са настанени в 23 домове за деца с умствена изостаналост, в 1 дом за деца с физически увреждания и в 31 домове за медико-социални грижи за деца.
Всяка година средно по 100 деца с увреждания постъпват в институции. Към момента в общността не са развити равномерно достатъчен брой услуги в подкрепа на децата с увреждания, което затруднява превенцията на изоставянето и качествената подкрепа за децата и техните семейства.
Извършените дейности до края на 2011 г. са: преглед и анализ на оценките на децата и младежите от домовете - оценени са 1797 деца и младежи и за всяко оценено дете/ младеж са препоръчани резидентни и съпътстващи услуги; преглед и анализ на съществуващите оценки и индивидуален план за действие и грижа, включително и оценка на обективното състояние на всяко едно от децата с увреждания. Изследване на желанията и възможностите на семействата да поддържат контакт с детето си - обучение на екипите за изследването и неговото провеждане. Проведени са 1 217 изследвания на родители/ роднини. Анализирани са данните от изследвания за 436 деца/ младежи. 240 са родителите/роднините, желаещи да поддържат контакт с детето/ младежа. 81 са родителите/роднините, нуждаещи се от подкрепа, за да поддържат контакт с детето/ младежа. 196 родителите/роднините, които не желаят да поддържат контакт с детето/ младежа.
Дейностите, които се провеждат по проекта в момента са: провеждане на обучения и супервизия за персонала от специализираните институции за деца с умствена изостаналост; осигуряване на обучение и супервизия на екипите, които ще предоставят новите услуги; целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи; изпълнение на национална информационна кампания за положителна промяна на нагласите към процеса на деинституционализация. Предстоящите дейности по проект "Детство за всички" са: детайлна оценка на децата с умствена изостаналост от домовете с оглед правилното и коректното им разпределение спрямо новите резидентни услуги, подготовка на индивидуален план за извеждане на всяко едно дете от институцията; дейности по реинтеграция, основани на резултатите от прегледа и анализа на съществуващите оценки за всяко дете от институциите; разширяване на обхвата на приемната грижа, подбор, обучение на приемни родители. Услуги в подкрепа на кандидатите за осиновители на деца с увреждания.
Проектът "Детство за всички" е част от Операция "Да не изоставяме нито едно дете", финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и има за цел да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции. Операцията съдържа два компонента: Компонент 1 е "Планиране на мерки за деинституционализация", който се изпълнява от
ДАЗД в партньорство с АС П и МЗ чрез проект "Детство за всички". Проектът стартира на 02.06.2010 г. и в период от 54 месеца (до м. декември 2014 г.) ще планира и подготви всички страни в процеса до окончателното извеждане на децата с увреждания над 3 г. и младежите от ДМСГД и ДДУИ. Бюджетът на проекта е в размер на 4 960 400.17 лева.
Междинният компонент е "Нова социална инфраструктура". По схемата за безвъзмездно финансиране "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" към ОП "Регионално развитие" конкретни бенефициенти са 62 общини от обхвата на градските агломерации, съгласно националната карта на резидентните услуги. Програмираното финансиране е в размер на 106 976 439.51 лева.
По Програмата за развитие на селските райони ще се осигури целево финансиране за изграждане на 16 ЦНСТ, 9 защитени жилища, 1 дневен център за деца с увреждания и 8 центъра за социална рехабилитация и интеграция в 19 общини, определени от националната карта на услугите. Компонент 2 се нарича "Предоставяне на социални услуги в общността". По ОП "Развитие на човешките ресурси" ще бъде осигурено целево финансиране за издръжка на новите социални услуги. Конкретни бенефициенти ще бъдат общините на територията на България, които са реализирали инвестиционните проекти от Междинния компонент. Общият бюджет за Компонент 2 е 23 000 000.00 лева.
Идентифициране на подходящи форми на социални услуги и общините, в които да бъдат създадени, за всяко едно от децата, настанени в институциите, включително и преглед на съществуващите социални услуги на съответната територия - новата социална инфраструктура предстои да бъде изградена в 81 общини на територията на България - 62 общини от градските агломерационни ареали и 19 общини от селските райони. В изпълнение на проекта "Детство за всички" сегашните домове за деца с увреждания ще бъдат заменени от следните резидентни услуги: 149 центрове за настаняване от семеен тип /ЦНС Т/, в които ще живеят до 12 деца, изведени от специализираните институции. Общият капацитет на ЦНСТ ще е 2086 места; 36 защитени жилища /ЗЖ/, всяко за по 8 младежи с увреждания.
Предвижда се развитието и на следните съпътстващи услуги; 37 дневни центрове за деца с увреждания /ДЦДУ/ с общ капацитет 864 места; 34 центрове за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ /, в които децата ще могат да прекарват активно деня, да общуват с хора, да им се осигури съвременна грижа за здравето и обучението им. Те ще са в големи населени места, с достъп до качествена медицинска и образователна грижа и с по-добра възможност за социална интеграция. Така ще се преодолее сегашната изолация на домовете, които са "скрити" в малки села, далеч от хората и от специалистите, от които децата се нуждаят. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010