Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г., предаде репортер на БГНЕС.

Планът следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 - 2015 г.) като има за цел да подпомогне провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, да повиши информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи.
Дейностите са структурирани в седем раздела: Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете; Равна степен на икономическа независимост; По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот; Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола; Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация; Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на национално ниво.
Мерките от Плана са насочени към насърчаване на равния достъп на жените и мъжете до благата на обществото, повишаване на икономическата активност на жените, предотвратяване на дискриминацията на основание на пола, укрепване на социалния и гражданския диалог за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.
Планът отчита, че в условията на новата икономическа и социална ситуация, пред която са изправени държавите-членки на Европейския съюз, е необходимо сериозно мобилизиране на човешките ресурси и по-качествено използване на икономическия потенциал на всички социални групи. Затова правителството отделя специално внимание върху развитието на мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот при мъжете и жените, подобряване на достъпа до професионално обучение за всички социални групи и преодоляване на неравенствата по пол в заетостта и заплащането, включително чрез консултиране, мотивиране и обучение, съобразно специфичните потребности и перспективи за развитието им.
Възможността за съвместяване на професионалния и семейния живот оказва пряко въздействие върху заетостта на жените и техните позиции на пазара на труда, доходи и икономическа независимост. Основно предизвикателство е насочването на политики и стимули към насърчаване и предоставяне на възможност на мъжете да поемат повече отговорности, свързани с полагането на грижи в семейството.
В Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г. се акцентира върху превенцията и защитата от всички форми на насилие, включително домашното насилие чрез създаване на цялостна рамка, политики и мерки за защита и помощ на всички жертви на насилието срещу жени и домашното насилие; осигуряване на подкрепа и помощ на неправителствени организации и правоприлагащи органи за ефективно сътрудничество с цел да се възприеме интегриран подход при премахването на насилието срещу жени и домашното насилие.
Отчитайки факта, че равнопоставеността на жените и мъжете е от особена важност за постигане на заложените цели в Европейската стратегия "Европа 2020" и в Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 -2015 г., България ще продължи да развива и подобрява националното законодателство за защита правата на гражданите и гарантиране на равното третиране на жените и мъжете, както и да повишава информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи.
Изпълнението на Националния план за 2012 г. ще се осигурява в рамките на одобрените средства по бюджетите на отделните министерства и организации за 2012 г. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010