Промените в системата за социално осигуряване закъсняват и всяко ново отлагане ще задълбочи още повече проблемите. В този смисъл, настояваме спешно да се пристъпи към необходимите за стабилизиране на системата реформи, съобщават позицията си от БСК.

Във връзка с появили се публикации, интерпретиращи неточно позицията на БСК по пенсионната реформа от камарата уточняват, че последователно отстоявана и непроменена остава позицията на БСК по отношение състоянието на пенсионната система и необходимостта от реформи в тази област, а именно: Пенсионната система е деформирана, главно поради натрупани в годините недалновидни политически решения. Реформата трябва да стане на основата на консенсуса, с политическа воля и решимост и със синдикален разум и мъдрост.
Според БСК само по себе си повишаването единствено на изискуемия трудов стаж и/или възрастта за пенсиониране не е панацея, ако не е придружено с пакет от мерки, сред които: въвеждане на лични осигурителни вноски за всички държавни служители; включване в бюджетите на министерствата и ведомствата на средствата за социално осигуряване; премахване на двойния стандарт и прилагане към държавните ведомства на всички законови разпоредби за санкции при закъснение на плащане, както това се отнася за останалите работодатели; извеждане от солидарния пенсионен стълб на всички социални плащания, които не са свързани с осигурителен принос;
Реформиране на системата за ранно пенсиониране за служителите на МВР, МО и МП (чл. 69/КСО) и прилагането му само за тези, които работят "на терен" при съответен риск, или пряко в съдебния процес; увеличаване на размера на осигурителните вноски за служителите по чл.69/КСО с процент, определен с актюерски разчети, отчитащ времето за получаване на пенсия, размера на пенсията и средствата за обезщетение при пенсиониране; отделяне в самостоятелни фондове към бюджета на ДОО на пенсиите за работещите в системата на отбраната и сигурността и за категорийните работници от първа и втора категория (за труд в тежки условия); преглед на професиите и длъжностите, които ползват права за ранно пенсиониране.
От БСК посочват мерки за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия сектор. Това са: приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определяне на размера на пенсиите; последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии; премахване на тавана на пенсиите; стимули за работещите пенсионери да внасят социални осигуровки върху дохода от трудова дейност, вкл. да се предвиди по-висок коефициент за преизчисляване на пенсията им; навършилите пенсионна възраст лица, които продължават да работят, без да им е отпусната пенсия, да получат по-осезаема компенсация за всяка година допълнителен трудов стаж, като се отчете разтоварването на бюджета на ДОО от неизплащането на пенсиите им през тези години;
На основата на изчерпателен анализ и оценка на въздействието на горните мерки, прогнозата за демографските процеси (емиграцията, намаляването или ръста на осигурените) да се определят сроковете и стъпките за едновременно плавно увеличаване на изискуемия трудов стаж и възрастта за пенсиониране. Комплексното прилагане на тези мерки ще позволи да се укрепи доверието към пенсионната система, да се засили връзката между размера на пенсията и осигурителния принос, да се ограничи тласкането на хората към сивия сектор и да се намали субсидирането на пенсионната система от данъците на коректните данъкоплатци, поясняват още от БСК. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010