- Г-н Младенов, как ще коментирате макроикономическите и социалноосигурителните параметри, предвидени в бюджета за 2012 година? По какво те се отличават от миналогодишните?
- През 2012 г. трудовият пазар ще се стабилизира, като прогнозата е за по-съществен растеж през 2013 г. Очакването е средният осигурителен доход за 2012 г. да се повиши с 26,8 лв. (4,5%) в сравнение с 2011 г. Този ръст ще бъде в резултат от изменението на доходите на заетите, производителността на труда и договорените минимални осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии. Средногодишният брой на пенсионерите се очаква слабо да намалее с около 4 хиляди в сравнение с 2011 г., в резултат на промените в условията за пенсиониране през 2012 г. Запазват се и размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и участието на държавата в осигуряването за фонд “Пенсии”. Диференцираният минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица остава на нивата от тази година и е съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители остава 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход за всички осигурени лица също не се променя - 2000 лв. За следващата година се запазват минималната пенсия - 136,08 лв., обезщетението за безработица - 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа, режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, както и периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. се определя в размер на 540 лв. В законопроекта на бюджета на ДОО за 2012 г. се предлага увеличение на сроковете за изчисление на паричните обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване от 12 на 18 месеца, за паричните обезщетения за бременност и раждане и за безработица от 18 на 24 месеца. С предлаганите изменения ще се обвържат по-тясно осигурителният принос на лицата с размера на получаваното обезщетение и ще се намалят финансовите злоупотреби от страна на некоректните осигурители и осигурените лица. Предлага се увеличаване тежестта на натрупания осигурителен стаж, след като лицето вече отговаря на условията за пенсиониране, без да му е отпусната пенсия от 3 на сто на 4 на сто за всяка година. По този начин пряко се стимулира по-дългото оставане на пазара на труда и косвено се въздейства в посока увеличаване на ефективната пенсионна възраст и намаляване на ранното пенсиониране.- Какво трябва да очакват хората от вашето министерство като социални инициативи през следващата година?
- На първо място - увеличаване на заетостта. Активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към младежи до 29 години, безработни над 50-годишна възраст; неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица; безработни с ниски квалификация и образование и хора с увреждания. Ще продължи изпълнението на успешните ни схеми по ОПРЧР за обучение на заети и безработни лица чрез ваучери като например „Развитие”, „Аз мога” и „Аз мога повече”, ще бъде даден старт и на някои съвсем нови схеми – както за интеграцията в заетостта на безработните лица, така и за ориентирано към конкретните потребности на бизнеса обучение на наетите лица. В областта на социалното включване ще бъде даден старт на няколко нови схеми, чиито фокус попада върху активното социално включване на хората с увреждания, като една от най-уязвимите групи в нашето общество. Ще предприемем и нужните стъпки, за да отговорим на голямото търсене на услугите за хора с увреждания, предоставяни в домашна среда, каквато например е услугата "личен асистент". И догодина ще развиваме двете основни форми на социално подпомагане – отпускане на социални помощи и социални услуги в общността - дневни центрове, центрове за настаняване от семеен тип, защитени и наблюдавани жилища и т.н. Помощите на година са към 800 милиона лева и от тях се ползват най-уязвимите групи. Проект «Подкрепа за достоен живот» бе изпълнен в партньорство с общините, като чрез него бяха осигурени лични асистенти на над 9000 самотно живеещи възрастни и хора с увреждания на практика във всички общини в България. Полагат се усилия този проект да продължи действието си за още 6 месеца след март 2012 г. Тази година МС одобри Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания за 2011-2020 г., която има за цел осигуряване на условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на трудова реализация на тези хора и подобряване качеството им на живот. През следващата година ще продължи активното прилагане на основните инструменти на политиката за социално включване. За 2012 година необходимите средства за изпълнението на тези политики в размер на близо половин милиард лева са заложени в бюджета, както и допълнителните средства, които са необходими за увеличението на минималната работна заплата на 270 лева от септември 2011 г. Чрез изпълнението на Проекта за социално включване очакваме в над 60 общини в страната да започнат своята дейност нов тип услуги за деца и семейства: за ранно детско развитие, за превенция на рисковете в ранна детска възраст, за по-добро обхващане и подобряване на готовността на децата за включване в образователната система, за подобряване на семейната среда и т.н В допълнение, през 2012 г. по проект „И аз имам семейство” ще стартират различни дейности за развитие на приемната грижа, с цел подкрепа на процеса на деинституционализация, чрез създаване и реализиране на устойчив модел за заместваща семейна грижа за деца. За следващата година е осигурено и финансирането чрез държавния бюджет на социалните услуги в специализираните институции и в общността, които подкрепят различни рискови групи. Техният брой към 31.08.2011 г. достига 843 услуги. За да не се подвеждат хората, трябва да се поясни, че социалното министерство не „сътворява” финансови ресурси. Ние не можем да разпределим нещо, което не е произведено и предоставено за обществена полза. Да се поощрява потреблението без икономическо основание – ето това не може да се очаква от нас. Лошите практики в това отношение не са далеч от страната ни.- Реалистично ли е да се мисли за покачване на работните заплати?
- Вие знаете, че веднъж вече увеличихме минималната работна заплата от 240 на 270 лв. Следващата година предстои още едно увеличение и тя ще стане 290 лв. По този начин правим всичко възможно, за да подобрим качеството на живот на най-нискодоходните групи. Средната работна заплата у нас също нараства, макар и с колебливи темпове, което само по себе си е постижение. Ние сме единствената държава, която не намали заплатите в бюджетния сектор и запази най-ниския пропорционален подоходен данък. Работодателите бяха подтикнати да освобождават по-нискоквалифициран персонал и да запазват по–квалифицираните служители. Качеството на работната сила е от съществено значение както за конкурентоспособността, така и за производителността на труда. За да запазят работниците си, работодателите ще трябва да увеличат и доходите им. От самото увеличение на минималната работна заплата не следва автоматично увеличение на всички останали заплати, но със сигурност ще намали неравенството в доходите. В бюджетния сектор предстои въвеждане на нов модел на заплащане. С него ще се извърши нова оценка и ново подреждане на длъжностите в съответните длъжностни нива в зависимост от сложността на функциите и отговорностите, необходимите знания и умения за всяка една длъжност. Ще се определи ново и по-адекватно основно трудово възнаграждение. В рамките на средствата и оптимизираната численост са възможни балансирани решения, включително в посока увеличение – където има условия за това.- Какви средства е усвоило МТСП от еврофондовете за тази година?
- Анализите показват, че от началото на годината МТСП постигна значителен напредък от гледна точка на финансовото изпълнение на ОП „Развитие на човешките ресурси“. От януари до момента сме дали старт на 46 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 916 милиона лева. Процедурите са във всички сфери на оперативната програма – както в областта на заетостта, така и в сферата на образованието и обучението, социалното включване и укрепването на капацитета на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги. Да бъде даден старт на толкова много схеми са необходими огромни усилия от страна на прилагащите органи – междинни звена и управляващ орган, без това да повлияе на реалното изпълнение на вече стартиралите схеми, където също имаме много добри резултати. В тази връзка е обстоятелството, че от началото на годината сме договорили над 220 млн. лв. повече, с което нивото на договаряне вече доближи 58%. Плащанията към бенефициентите възлизат на 335 млн. лв., или над 14% от бюджета на оперативната програма и това е с 60% повече спрямо постигнатото в началото на годината. Всички тези обстоятелства ни дават увереност, че сме на прав път, както и че са налице всички предпоставки да мислим, че през следващата година ще имаме още по-сериозен напредък.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010