Броят на наетите както и средният размер на възнагражденията отбелязват спад през третото тримесечие на годината, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани във вторник.   Наетите към края на септември 2011 г. намаляват с 10 700 души или с 0.5% спрямо края на юни 2011 година, когато те са 2.19 милиона души. Спрямо края на второто тримесечие на 2011 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности “Операции с недвижими имоти” - с 13.2%, “Хотелиерство и ресторантьорство” - с 12.7%, и “Други дейности” - с 2.1%.   Увеличението на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е най-голямо в дейностите “Селско, горско и рибно стопанство” - с 2.8%, и в “Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 1.6%.   НСИ отчита спад на броя на наетите и на годишна база. В края на септември наетите са с 9 300 души или с 0.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности “Преработваща промишленост“ - със 17 500 души, Строителство“ - с 12 400 души и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11 000 души.   В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности “Строителство“ - с 8.6%, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 5.6%, и “Преработваща промишленост” - с 3.4%.   През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2011 г. с 0.9% до 693 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са “Операции с недвижими имоти”- с 11.1%, и “Финансови и застрахователни дейности” - с 6.2%.   Най-голямо увеличение на средната работна заплата през третото тримесечие на 2011 година спрямо второто тримесечие на 2011 година се наблюдава в “Селско, горско и рибно стопанство” - с 5.5%, и “Строителство” - с 1.9%.   През третото тримесечие на 2011 г. средната заплата нараства с 8.6% спрямо третото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” - с 21.4%, и “Професионални дейности и научни изследвания” - с 21.1%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010