За периода от 2014 до 2020 г. Брюксел ще отдели общо 435,5 млрд. евро за финансиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), като предвижда 6% намаление на субсидиите за държавите - членки на ЕС. ОСП се запазва като политиката с най-голям бюджет, малко повече от този на Структурните фондове. През 2013 г. обаче средствата за ОСП в бюджета на ЕС са 39%, а през 2020 г. ще станат 33% от общия бюджет, тъй като инфлацията не е взета предвид. За 2014 г. и 2015 г. разходите ще са по-малко, защото в България и Румъния има национални доплащания, а след това разходите стават еднакви. Но средствата за ОСП не са задължително гарантирани и вече финансовите министри на страните членки ще поемат контрола върху агропарите. Това съобщи вчера Марио Милушев, директор в Главна дирекция „Земеделие” на ЕК, по време на едновременното представяне в 27-те страни - членки на ЕС, на стратегията за земеделие през следващия програмен период.
Най-съществените реформи предвиждат част от помощите да се обвържат с опазване на околната среда, стимулиране на младите фермери, определяне тавани за субсидиите до 300 хил. евро на година и опростяване на правилата за дребните стопани.
През 2014 г. европейските земеделски стопани ще имат достъп до задължителни и доброволни схеми. Задължителните схеми са три вида – схема за основно плащане, екологично плащане, схема за млади земеделски стопани. Доброволните са по избор на държавите членки и са за обвързано с производството подпомагане, подкрепа в районите с природни ограничения. Всички земеделски стопани ще имат достъп до система за консултации в селското стопанство.
Европейската комисия предлага ново партньорство между Европа и селскостопанските производители, за да се справим с предизвикателствата на продоволствената сигурност, устойчивото използване на природните ресурси и растежа. Следващите десетилетия ще бъдат решаващи за полагането на основите на стабилно селско стопанство, способно да устои на изменението на климата и международната конкуренция, като в същото време отговаря на очакванията на хората“, заяви Дачиан Чолош, еврокомисар за селското стопанство, в съобщение на ЕК, изпратено до БТА.
За да се използва по-пълно потенциалът на селското стопанство на ЕС, комисията предлага подпомагането на доходите на фермерите да бъде по-справедливо, по-опростено и по-целенасочено. Базисно подпомагане на доходите ще има само за действащите селски стопани. То ще намалява постепенно от 150 хил. евро и ще има таван от 300 хил. евро на стопанство и на година, като в същото време ще се взема предвид броят на създадените от стопанствата работни места. Освен това подпомагането ще се разпределя по-равностойно между селските стопани, регионите и държавите членки, съобщиха още от ЕК. За справяне с финансови кризи, изразени в нестабилност на цените, комисията предлага държавни интервенции и частно складиране за най-уязвимите от кризи звена в сектора, както и да се подпомогне създаването на застрахователни и взаимоспомагателни фондове.
Новост е предложението 100% от преките плащания да бъдат насочени към практики, позволяващи оптимално използване на природните ресурси. Такива практики са диверсификация на културите; поддържане на постоянни пасища; опазване на природните резервати и ландшафти. Предлага се удвояване на бюджета за научни изследвания и иновации в областта на селското стопанство.
За да се засили позицията на фермерите, комисията предлага подпомагане на организациите на производителите и на междупрофесионалните организации, както и създаване на преки връзки между производителите и потребителите, за да се ограничат посредниците по веригата за доставки на храни. Освен това квотите за захар, които изгубиха значението си, няма да бъдат продължени след 2015 г., се казва в съобщението на ЕК.
Специални мерки са насочени към стимулиране на агроекологичните мерки за опазването и възстановяването на екосистемите и за борба срещу изменението на климата.
Сега над две трети от фермерите са на възраст над 55 години. За да подкрепи създаването на работни места и да насърчи навлизането на младите поколения в селското стопанство, комисията предлага въвеждане на нова помощ за създаване на стопанства, достъпна за фермери на възраст под 40 години през първите пет години от техния проект. Предлагат се и серия от мерки, целящи стимулиране на икономическата активност в селските райони и насърчаване на инициативи за развитие по места. Така например ще бъде създаден "стартов комплект" в подкрепа на проекти за малки предприятия, като финансирането по тях ще достига 70 хил. евро за период от 5 години. Групите за действие на местно равнище в рамките на програмата ЛИДЕР ще бъдат подсилени. Всяка държава членка ще може сама да реши какви допълнителни субсидии да даде за фермерите, живеещи в райони с неблагоприятни природни условия. Тази помощ ще бъде добавена към останалите помощи, достъпни в рамките на политиката за развитие на селските райони. Опростяват се значително помощите за дребните селскостопански производители, като за тях ще бъде въведено плащане с фиксиран размер - от 500 до 1000 евро на стопанство и на година. Продажбата на земя от дребни фермери, прекратяващи дейността си в сферата на селското стопанство, на други селски стопани, желаещи да преструктурират фермите си, ще бъде насърчавана.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010