На 50% вдигат авансовите плащания по програмата за селските райони

6 Септември, 2011 - 18:34 - Klassa.bg Rss - всички новини

От 20 на 50% се повишават авансовите плащания за инвестиционните проекти по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, съобщи Диана Трифонова, главен експерт от дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните /МЗХ/. От тази възможност най-вече ще се възползват фирми, които имат проекти за модернизиране на земеделските стопанства, за изграждане и преструктуриране на преработвателни предприятия и др.
Решението е възможно, тъй като ЕК промени разпоредбите, за да улесни фермерите в условията на финансово икономическа криза.
От тази възможност ще се възползват и бенефициентите, които вече са спечелили проект в рамките на ПРСР и имат сключен договор в периода от 1 януари до 31 октомври тази година, обясни Трифонова. Според нея това е най-сериозната промяна в програмата, защото хората могат да получат половината от договорената субсидия като аванс и да започнат да изпълняват проекта.
От облекчението ще се възползват дори бенефициенти, за които е изтекъл тримесечният срок, в който имат право да подадат заявка за авансово плащане. А онези, които вече са получили 20-процентен аванс, имат право да подадат заявка за корекция.
До момента авансовите плащания по инвестиционните мерки се отпускат тогава, когато бенефициентът е представил банкова гаранция в размер на 110 процента от авансовото плащане. Оказало се обаче, че това изискване силно затруднява бенефициентите. По време на заседание на Комитета по наблюдение на програмата е разширен кръгът на допустимите гаранции, което е още едно облекчение за фермерите, смята Диана Трифонова. След промяна на програмата общините имат право да използват като гаранция т. нар. записна заповед. На всички бенефициенти пък се дава възможност да сключват договор за поръчителство, който става част от пакета на допустимите гаранции. Разбира се, има строги изисквания към поръчителите. Те могат да са единствено юридически лица, да са вписани в Търговския регистър, а към датата на поръчителството да имат минимум тригодишна история като икономически субект на пазара. Необходимите двама поръчители не трябва да имат изискуеми задължения към ДФ “Земеделие“ и към държавата въобще и да не са в производство по ликвидация. Освен това 25% от размера на собствения капитал, отразен във финансовите отчети, преди подаването на заявката за авансово плащане, трябва да е равен или по-голям от 110 % от сумата на искания аванс.
В три групи са структурирани мерките, чиято цел е да се засили усвояването на парите по ПРСР, обясни още Диана Трифонова. Очаква се съвсем скоро да приключи съгласувателната процедура с ЕК, свързана с шестата промяна на програмата. Очаква се към мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ да бъдат пренасочени 27 млн. евро. Тези пари ще са за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци“, за подпомагане на земеделски производители, които имат спечелени проекти по мярка 141 „Полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, и за стопанства на млади фермери, които са одобрени по мярка 112.
В шестото изменение са включени и облекчаване на условията при кандидатстване по мярка 141 „Полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“. Таванът на възрастта на бенефициентите си остава 60 г., но вече ще могат да подават проекти и хора, които получават пенсия преди навършването на пенсионна възраст.
В края на април в ЕК е внесено и седмото изменение на ПРСР, известно като финансовата нотификация, чрез която се преразпределят средства от по-неатрактивни към мерки, към които има голям интерес. Общо 304 млн. евро ще бъдат насочени към три мерки от ПРСР – 40 млн. евро ще отидат за създаване на стопанства на млади фермери, 141 млн. евро ще са за модернизация на земеделски стопанства, а 122 млн. евро – за проекти, които са свързани с основни услуги за населението в селските райони.
Нови 204 проекта за близо 48 млн. лв. са подадени по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР в рамките на последния прием, който изтече на 15 август. Интересът на кандидатите е насочен главно към инвестиции, свързани с прилагането на Нитратната директива на ЕС, преминаване към биологично производство.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010