Следваме принципа на облагане на всички земеделски производители по един и същи ред. Това каза Десислава Танева от ПГ на ГЕРБ, вносител на законопроект с поправки в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, което депутатите гледат днес на първо четене, предаде парламентарният репортер на БГНЕС.

С тези текстове се цели постигането на по-справедливо данъчно облагане на земеделските производители, предвид социалната значимост на отрасъла, експортната насоченост на някои подотрасли в него, като например тютюнопроизводството и пчеларството, както и привеждането на законовите разпоредби в съответствие с процеса на изготвяне на европейските стратегии в областта на селското стопанство, се казва в мотивите им. Според вносителите, земеделските производители – физически лица подлежат на облагане за техните доходи, като формират данъчна основа след признаване на нормативно посочени разходи в размер на 60 или 40 на сто в зависимост от конкретната дейност (производство на преработена или непреработена селскостопанска продукция) и статута на лицата (регистрирани или нерегистрирани земеделски производители). Този ред на облагане е в сила от 1 януари 2010 г. след отмяната на текста, в който се регламентираше освобождаването от облагане на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция. С предлаганите изменения и допълнения на Закона се създава възможност земеделските производители и тютюнопроизводители да приспадат от доходите си реално извършените от тях разходи. Предложено е новият ред на облагане да се прилага задължително за доходите на физическите лица, регистрирани за целите на ДДС и по избор за доходите на останалите земеделски производители. Законопроектът въвежда и задължение за водене на счетоводна отчетност. С цел облекчаване счетоводната отчетност в промените на Десислава Танева и колегите й е предложено да се даде възможност на физическите лица земеделски производители да съставят годишен финансов отчет, който се състои само от отчет за приходите и разходите и не се публикува, когато лицата не подлежат на задължителен независим финансов одит и размерът на нетните приходи от продажби не надвишават 100 хил. лв. По този начин лицата ще водят максимално облекчена отчетност, позволяваща определянето размера на дължимия данък, според вносителите от ГЕРБ. С промените държавните помощи и субсидии по програми от Европейския фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието за 2009 г. се предлага да не се третират през 2010 г. като доход, който подлежи на облагане на регистрираните земеделски производители. Спецификата на схемите, по които се извършва изплащането на субсидиите е такава, че част от отпуснатите средства за 2009 г. се превеждат на лицата от фондовете през следващата – 2010 г. От друга страна съответно с принципа на облагане в закона, доходът се смята за придобит в деня на получаването му, т. е. субсидията се приема за доход, получен през 2010 г. В резултат, се стига до неравностойно третиране на плащанията за 2009 г. – получените през 2009 г. са необлагаеми, а тези, изплатени през 2010 г. облагаеми, което води до несправедливо и некоректно данъчно облагане. В досегашните разпоредби на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се преотстъпваше 60 на сто от оборота като разход и за данъчна основа за печалба по този закон се приемаха 40% от оборота на земеделските производители, които не са регистрирани като търговски дружества. Това е записано в предложените промени за същия закон от депутати от ПГ на КБ, които ще бъдат разгледани също днес на първо четене. По данни на Евростат, средната рентабилност за 2009 г. в земеделието е минус 12%, а за 2010 г. се очаква да бъде плюс 6%. Увеличението се дължи на по-високите цени на земеделските продукти през изминалата година, се казва в мотивите на вносителите на текста. "С нашето предложение предлагаме за 2011 г. данъчната основа да бъде 10% от оборота на земеделските производители - физически лица, което може да се счита за реален размер на печалбата в земеделското производство", настояват депутатите Пенко Атанасов, Петър Мутафчиев, Корнелия Нинова и Димитър Дъбов. А от друга страна, ще премахне разликите в данъчното облагане на земеделските производители - регистрираните като търговски дружества и като физически лица, се казва в мотивите им. По действащите текстове на закона за 2010 г. данъкът, който плащат земеделските производители физически лица, е три-четири пъти повече в сравнение с търговските дружества, тъй като данъчната основа за печалба е 40 на сто от оборота. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None

Още по темата

Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010