На 22 март 2011 г. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ организират дискусия на тема: "Превенция на насилието на работното място в здравеопазването".

В дискусията ще вземат участие професионалисти по здравни грижи, синдикалисти, работодатели, представители на Президентството, Парламентарната комисия по здравеопазване - НС, МТСП, Министерство на здравеопазването, Националната асоциация на работодателите в здравеопазването, пациентски организации, неправителствени женски организации и други. Специален гост е Матиас Мошер от Европейската федерация на работещите в сферата на обслужването (EPSU). Срещата ще се проведе от 10 часа в хотел "Дедеман Принцес". На срещата ще се дискутират проблеми, свързани със ситуацията на професионалистите по здравни грижи на работното място в здравеопазването, условията на труд, в частност насилието, като елемент от условия на труд и форма на дискриминация. Целта е да се привлече вниманието на обществеността и отговорните институции към условията, в които работят жените в здравеопазването, да се осъзнае и признае насилието като фактор, влияещ върху здравето на жените. Отрасъл "Здравеопазване" е един от най-силно феминизираните, като жените са 79,5 %. Според изследване, проведено от Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ в здравните и лечебните заведения в България, около 7,5 % от медицинския персонал са били обект на физическо насилие, от тях 71 % са жени. Най-често жертва на физическо насилие стават медицинските сестри (40,7 %) главно от страна на пациентите. На психическо насилие, главно на устен тормоз и психическо малтретиране, са били подложени повече от една трета от медицинския персонал. Най-голям е рискът отново за медицинските сестри и за не малка част от тях (28 %) то се изразява в административно-организационен план и по линията "началник-подчинен". Тези данни свидетелстват за прилагане на множествена дискриминация, като индикатори са по-ниският образователен ценз на медицинските сестри и по-ниското стъпало в йерархията в здравната система. Те често са буферът между лекар и пациент, между лекар и негов колега, което ги прави уязвими при всички форми на насилие на работното място. За да се преодолеят отрицателните последствия на насилието на работното място за личността, здравната система и обществото като цяло е необходимо да се предприемат адекватни мерки за превенция на насилието от страна на социалните партньори чрез колективното договаряне, с активната помощ на професионалния съюз на сестрите, акушерките и други професионалисти по здравни грижи. Правителството трябва да ратифицира Конвенциите на МОТ, засягащи условията на труд – 149, 151, 171, 175, както и да приеме необходимите законодателни промени, свързани с Европейската рамка за равнопоставеност на половете, в частност за насилието на работното място в здравеопазването и реално да ги прилага. Необходими са обединени усилия и споделена отговорност на социалните партньори, на професионалните организации като Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Българския лекарски съюз (БЛС) и на цялото общество за създаване на достойни условия на труд в здравеопазването и за жените, и за мъжете. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010