БДЗП помага за развитието на екологичното земеделие

15 Март, 2011 - 12:43 - Klassa.bg Rss - всички новини

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира информационни срещи със земеделските стопани от районите на Северозападна България – области Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново, съобщават от дружеството.

Те бяха проведени в гр. Козлодуй, гр. Белене и гр. Свищов съответно на 9, 10,11 март 2011 г. Срещите се инициират от БДЗП, поради недостатъчната информация, която достига до земеделските стопани от района и многото въпроси и проблеми, свързани с възможностите за финансиране и получаване на компенсации при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000. Целта на информационните мероприятия е да се представят подробно условията за кандидатстване по направленията на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския съюз. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в Специално защитени зони за птиците, част от европейската екологична мрежа Натура 2000, не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. При срещите си с местните хора експертите на БДЗП са установили голям интерес от страна на земеделските производители да бъдат запознати с възможностите за получаване на компенсации по мярка 214 "Агроекологични плащания" по Ос 2 от ПРСР, както и кандидатстване за финансиране по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" в зоните от Натура 2000. На срещите бяха представени и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Експертите на БДЗП представиха биологичното разнообразие в Северозападна България и ползите и възможностите, които запазената природа предлага на местното население. На срещите бяха поканени и представители от Областните дирекции "Земеделие", Общински служби по "Земеделие", Областни служби за съвети в земеделието и представители на Регионалните инспекции по околна среда. По време на срещите се поставиха въпроси, отразяващи проблемите на местните земеделски производители и се проведе дискусия по представените теми. Експертите на БДЗП остават на разположение на земеделските стопани за допълнителна информация и разяснения. БДЗП организира срещите в рамките на проект "Транс-граничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав". Проектът е финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., целящ да подобри опазването на природата и да допринесе за устойчивото управление на природните ресурси в трансграничния район по поречието на река Дунав, обхващащ пет български области (Видин, Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново) и четири румънски окръга (Мехединти, Долж, Олт и Телеорман). /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010