На общоевропейско ниво трябва да бъдат въведени минимални правно-обвързващи стандарти за подобряване на достъпа до заетост, образование, жилищно настаняване и здравеопазване на ромското малцинство, което достига 10-12 млн. души в Европа. За това настояха европейските депутати в приета на 9 март резолюция относно предстоящата стратегия на Комисията за интеграция на ромите, съобщиха за БГНЕС от пресцентъра на ЕП.

В нея те призовават за по-добра защита на основните права на ромите и за по-ефективно използване на европейските фондове. Хората от ромското малцинство са жертва на системна дискриминация и се борят срещу "недопустимо равнище на социално изключване", както и срещу нарушаването на човешките им права и значителната стигматизация и дискриминация в публичния и частния живот, се подчертава в текста на доклада. Резолюцията беше приета с 576 гласа "за", 32 "против" 60 и "въздържали се". В рамките на дебата преди гласуването, докладчикът за интеграцията на ромите Ливия Ярока (ЕНП, Унгария) обясни, че "с приемането на доклада се прави сериозна стъпка на европейско равнище за преодоляване на бедността и социалното изключване на най-голямото етническо малцинство на континента. Стратегията на ЕС трябва да акцентира на първо място върху спазването и насърчаването на основните права на труд, жилищно настаняване, здравеопазване и образование." Членовете на Парламента определиха приоритетни области, които изискват повече усилия от страна на местните, националните и европейските власти за интеграция на ромите. В тази връзка, те настояват Комисията да представи в Стратегията пътна карта за въвеждане на задължителни минимални стандарти на ниво ЕС за приоритетните области - образование, заетост, жилищно настаняване и здравеопазване. Също така, според депутатите е необходимо да се въведат критерии за предоставяне на мерки за подкрепа на изпълняващите стратегията държави членки и санкции за нейното неизпълнение. Евродепутатите призовават държавите членки и Комисията да се борят с недекларираните работни места при ромите, да наемат служители от ромски произход в публичната администрация, да увеличат броя на учителите от ромски произход и да гарантират, че на ромските деца се предоставя образование на собствения им език. "Спорните репатрирания" и връщания на роми, които бяха извършени в няколко държави членки, "създадоха страх и тревога сред ромското население, както и тревожни равнища на расизъм и дискриминация", категорични са депутатите. Затова според тях стратегията на ЕС трябва да даде отговор на всички форми на нарушения на основните права на ромите, включително "дискриминацията, сегрегацията, изявленията, изразяващи омраза, създаването на бази данни на етническа основа и незаконното снемане на отпечатъци, както и незаконното принудително напускане на жилища и експулсиране". В текста се споменава също така, че е необходимо установяване на диалог между местните власти, правосъдните органи, полицията и ромската общност с цел премахване на дискриминацията в съдебната сфера и борбата срещу създаването на бази данни на етническа основа. Парламентът настоява за създаването на органи на ЕС (под надзора и контрола на работна група по ромските въпроси) с цел да се осигури финансиране от ЕС в подкрепа на добри инициативи на местно равнище, както и за да се идентифицират и докладват своевременно злоупотребите с европейски средства. Освен това, трябва да се разшири обсегът на финансирането от ЕС по такъв начин, че не само развитието, но и проектите за предоставяне на качествени обществени услуги да станат допустими за финансиране. Членовете на ЕП призовават Комисията и Съвета да отделят специално финансиране като част от политиката на сближаване, което изрично да подкрепя стратегията за интеграция на ромите. Очаква се Комисията да представи предложението за стратегията на 5 април, а Съветът да го приеме на срещата си на 24 юни. Интеграцията на ромите е един от основните приоритети на унгарското председателство на ЕС. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010