На днешното си 235-то заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри два проекта на позиции на България за участие в заседанията на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи и на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (Част "Енергетика"), съобщиха от пресслужбата на МС.

На заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, което ще се състои на 24 и 25 февруари 2011 г. в Брюксел, ще бъдат обсъдени приоритетните теми на Съвета по време на Унгарското председателство на Европейския съюз, както и такива, работата по които е започнала по време на предходните председателства на ЕС.
В частта "Правосъдие" се предвижда обсъждането на Предложение за Регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Регламент Брюксел I). Регламентът Брюксел I е рамката, в която се осъществява съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси в ЕС. С него се определя компетентният съд за решаване на трансграничен спор и се осигурява безпроблемното признаване и изпълнение на съдебните решения, постановени в друга държава-членка. Европейската комисия е извършила преглед на прилагането на регламента осем години след неговото влизане в сила и е установила редица недостатъци. Предлагат се нови елементи, сред които премахване на междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения (екзекватура), с малки изключения; разширяване обхвата на правилата за компетентността; повишаване на ефективността на споразуменията за избор на съд; подобряване на координацията на производствата пред съдилищата в държавите-членки; подобряване на достъпа до правосъдие по отношение на някои специфични спорове и др. Позицията на Република България е за принципна подкрепа на предложенията за реформи относно Регламента Брюксел І, тъй като променящата се институционална среда и новите предизвикателства на модерния търговски живот налагат адаптиране на системата за съдебно сътрудничество.
Едно от досиетата, което ще бъде обсъждано в частта "Вътрешни работи" на предстоящото заседание на Съвета ПВР е ревизираният Проект на Споразумение между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на нелегално пребиваващи лица. България подкрепя по принцип Споразумението, но счита, че обсъждането по някои въпроси следва да продължи.
На заседанието на Съвета по Правосъдие и вътрешни работи Европейската комисия ще представи и актуално състояние на процеса на присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство.
На 28 февруари 2011 г. в Брюксел, Белгия ще се проведе заседание на Съвета на министрите на ЕС по енергетика. По-важни точки, които ще разгледат министрите ще бъдат: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар, който ще установи правила, които забраняват практики за злоупотреба на пазарите за търговия на едро за всички електроенергийни и газови продукти, съответстващи на правилата, приложими по отношение на финансовите пазари; ще се приемат Заключения на Съвета във връзка с договореностите на Европейския съвет проведен на 4 февруари 2011 г.; ще се обменят мнения относно приноса към Европейския семестър. Европейската комисия ще представи информация, свързана с нейното Съобщение до Европейския парламент и Съвета "Възобновяема енергия: Напредък към постигане на целта за 2020 г." и ще направи кратък обзор на развитието на Южния газов коридор и пътя напред. На работен обяд министрите ще обменят мнения за състоянието на вътрешния енергиен пазар на ЕС. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010