НСИ отчете растеж на БВП с 1,7% за последното тримесечие на 2010

15 Феруари, 2011 - 11:00 - Klassa.bg Rss - всички новини

Сезонно изгладените данни на БВП през четвъртото тримесечие на 2010 г. показват растеж от 1.7% спрямо предходното тримесечие на годината и 2.1% спрямо същото тримесечие на предходната година, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт (НСИ).

Експресните оценки за БВП в контекста на общите условия за подготовка на краткосрочни показатели се основават на предварителна краткосрочна информация (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компонентите в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2010 г. са подготвени в срок от 46 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година. Съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за четвъртото тримесечие на 2010 г. на 11 март 2011 година. Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП в номинално изражение достига до 19 924 млн. лева. Текущият обем на БВП за 2010 г. възлиза на 70 568 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 17 000 млн. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите - 66.8%, следван от индустриалния сектор - 28.9%. Аграрният сектор определя 4.3% от общата добавена стойност в икономиката. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП - 82.6%, заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 16 444 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2010 г. бруто капиталообразуването е 5 190 млн. лв. и има относителен дял от 26.0% в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно (- 1 710 млн. лв.) и заема дял от 8.6% в структурата на БВП. През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 2.1%. През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2010 г. за първи път в рамките на годината се регистрира нарастване на крайното потребление и бруто капиталообразуването - съответно с 4.1 и 2.8%. За разлика от предходните тримесечия на годината износът на стоки и услуги през четвъртото тримесечие намалява с 3.9% спрямо предходното. През същия период вносът на стоки и услуги нараства с 2.3% спрямо предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 0.8%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в аграрния сектор - 4.8%, и индустриалния сектор - 3.6%. Услугите имат отрицателен принос в добавената стойност и отчитат намаление от 1.8% за разглеждания период. По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от 2.1% има колективното потребление и износът на стоки и услуги, които се увеличават съответно с 11.3 и 10.7%. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010