Народното събрание преизбра проф. д-р Валери Димитров за председател на Сметната палата, предаде парламентарният репортер на БГНЕС.

Изборът беше направен със 110 гласа "за", 5 "против" и 2 "въздържали се", след което новият-стар председател положи клетва пред народните представители.
Валери Димитров е роден на 2 юни 1954 г. в София. Завършил е висше образование, специалност право в Юридическия факултет на Софийския университет "Климент Охридски" през 1978 г. Професор е по административно право, доцент по финансово право и доктор по право. В периода 1980-1984 г. е юрисконсулт в "Пътни строежи", гр. София.
От 1982 г. е хоноруван асистент в катедра "Правни науки" към ВИИ "Карл Маркс" /сега Университет за национално и световно стопанство/ и води упражнения по дисциплина "Право на НРБ и финансовоотчетно право" пред студенти от специалност "Счетоводство". От 1984 г. след спечелен конкурс преминава на работа като асистент по финансово и финансовоотчетно право в катедра "Правни науки". През 1991 г. защищава дисертация по финансово право на тема "Правен режим на банковия контрол върху стопанската дейност на юридическите лица в България". След защитата, като доктор по право, и след това като хабилитиран доцент, в периода 1991-2001 г. води лекции последователно по дисциплините "Финансово право" и "Банково и борсово право" пред студентите от специалност "Финанси", по дисциплината "Търговско, финансово и финансовоотчетно право" пред студентите от специалност "Счетоводство и контрол", по дисциплините "Банково право" и "Борсово право" пред студентите от специалност "Право". През 1996 г. се хабилитира като доцент по финансово право с хабилитационен труд "Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба", издаден през 1996 г. /София, издателство "Нова звезда"/. През 2003 г. придобива и професорско научно звание по административно право с хабилитационен труд "Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа", издаден през 2001 г. /София, издателство "Нова звезда"/. Към настоящия момент преподава дисциплините "Банково право" и "Борсово право" пред студентите от специалността "Право", както и дисциплините "Правен режим на финансовия контрол и одита в публичния сектор" и "Международни одитни институции" пред студентите от специалност "Финансов контрол".
На 4 февруари 1991 г. е назначен по трудов договор за съветник на управителя на БНБ с ранг на началник на управление. В периода февруари 1991-май 2000 г. изпълнява последователно функциите на съветник на управителя на БНБ, на началник на служба "Правна", отново на съветник на управителя и на юридически секретар на Управителния съвет на БНБ. Тези функции включват подготовка и разработване, съответно участие в работни групи по изготвяне на нормативни актове, становища по проблеми на институцията, работа по конкретни задачи, възлагани от управителя, подуправителите и Управителния съвет на БНБ, оказване на правна помощ на Управителния съвет на БНБ при провеждане на заседания и оформяне на неговите актове, съвместни разработки с дирекция "Правна" /в качеството на съветник и юридически секретар/, участие в работната група към координационния съвет за подготовка на България за присъединяване към ЕС. От 1 май 2000 г. прекратява трудовото си правоотношение с БНБ и преминава на граждански договор в качеството на консултант на управителя, подуправителите и Управителния съвет на БНБ, като изпълнява същите функции, които е изпълнявал и по трудов договор /до април 2001 г./. В периода 2000-2001 г. е консултант и на председателя и управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Участва в работата по Закона за БНБ от 1991 г., Закона за банките и кредитното дело от 1992 г., Закона за БНБ от 1997 г. (с който се въведе валутният борд в България), Закона за банките от 1997 г., Валутния закон от 1999 г., Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г., Закона за банковата несъстоятелност, както и на многобройни наредби на Управителния съвет на БНБ, издадени в приложение на банковите закони. Участва и в работата по законодателството за ценните книжа в периода 1994-2000 г. /съответно Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества от 1995 г. и Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 2000 г./, както и в създаването през 1996 г. и съответно в управлението на институцията "Централен депозитар на ценни книжа". В периода 1996-2001 г. е представител на БНБ в Съвета на директорите на Централния депозитар за ценни книжа.
Избран е през 2001 г. за народен представител в 39-ото Народно събрание, в което е председател на Комисията по икономическа политика и член на комисиите по бюджет и финанси и по правни въпроси. Като председател на Икономическата комисия инициира и ръководи подготовката и приемането на Закона за ограничаването на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, законодателството за приватизацията и следприватизационния контрол, за насърчаване на инвестициите, за обществените поръчки, на Закона за банковата несъстоятелност. Инициатор е и ръководи написването и приемането и на законодателството за въвеждане на частното съдебно изпълнение в България. Участва в разработването и приемането на Закона за Комисията по финансов надзор и на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Инициира и промените в Закона за съдебната власт, въз основа на които заседанията на Висшия съдебен съвет стават открити. Инициира промени в Закона за отговорността на държавата за вреди.
Автор е на студии и статии в областта на банковото, борсовото, финансовото и административното право.Владее свободно английски и руски език. Женен, с две деца. На 7 април 2005 г. е избран от Народното събрание за председател на Сметната палата на Република България. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010