В Института по психология към МВР стартира проект “Социална компетентност на полицейските служители в близост до обществото”,съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Смолян.
Проектът е двугодишен със стартова дата 01.10.2010г. и се изпълнява в партньорство между:

  • Институт по психология – МВР, който е водещата организация,
  • RPIC-VIP, обучителна организация от Република Чехия,
  • Rustu Police College, полицейско училище, гр. Измир, Турция,
  • „Д&Д Груп” ООД, българска консултантска компания, специализирана в обучения за развитие на социални умения и
  • “Кратус” ООД, охранителна фирма, Република България.

Номерът на проекта е 2010-1-BG1-LEO05-03096
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа / 75%/ на Европейската програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, Трансфер на иновации, и /25 %/ съфинансиране от МВР.
Целта на проекта е развитие на социалната компетентност на полицейските служители от МВР и заетите в частно охранителната дейност чрез адаптиране на иновативна методика и създаване на центрове за обучение в страната.
Социалните умения на полицейските служители са ключов критерий за оценка на тяхната професионална пригодност и фактор за успешната реализация, тъй като работата им се осъществява посредством комуникацията с гражданите и институциите. Това се отнася и за всички заети в правоохранителната система в частния и публичния сектор извън МВР. Ролята на социалните умения за ефективността на служителите нараства в условията на глобализация на обществото и пазара на труда.
Природата на социалните умения изисква постоянно обучение за тяхното развитие, така че хората да могат да отговорят на изискванията на бързо променящия се съвременен свят.
Резултатите от проекта ще носят полза за:
• Служителите от Полицията, които чрез систематизирано обучение ще получат възможност да развиват уменията си за общуване и да подобрят професионалната си дейност.
• Министерството на вътрешните работи, което ще инвестира в обучението на своите служители, така че да развива техния професионализъм и мотивацията им за труд като ключов фактор за ефективността на полицейската работа и поддържане на положителния образ на „Полицията – в близост до обществото”.
• Обществото като цяло, за чиято сигурност и спокойствие ще работят по-компетентни и мотивирани полицейски служители, ръководени от принципите на толерантност, доверие и подкрепа.
За постигане на целите на проекта ще бъдат извършени следните дейности:
Проучване сред 2000 служители на полицията относно техните потребности от развитие на социални умения и определяне на списък от 7 компетенции, които са най-важни за тяхното професионално и личностно развитие.
• Разработване на методологията и инструментариума за провеждане на обучение за развитие на 7 ключови компетенции.
• Изграждане на Internet платформа за експресна диагностика на степента на развитие на социалните умения и установяване на потребностите от обучение.
• Обучение и сертифициране на психолози от Института по психология – МВР за прилагане на системата за обучение.
• Обучение на 800 служители от цялата страна в три дневни модули за тестване на методологията.
• Създаване на 8 центъра за професионално обучение за развитие на социални умения на служителите в право-охранителната система.
Полицейски служители от ОД МВР – Смолян и РДГП – Смолян ще преминат обучение от квалифицирани психолози в рамките на този проект.

Гласувахте: None

Още по темата

Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010